ડાભી રાજેશ (DABHI RAJESH)

1.0 std 10 online form(dabhi rajesh).xls 1.0 std 10 online form(dabhi rajesh).xls
Size : 1630 Kb
Type : xls

 

USE THIS PROGRAM IN WINDOWS XP AND MS OFFICE 2003 ONLY
પ્રોગ્રામ ખુલતા ત્રણ ઓપ્સન આવશે જેમાં ENABLE MICRO પર ક્લિક કરવું(ફરજીયાત કરવું)
પ્રોગ્રામમાં PHOTO ની SHEET પર જઈને પ્રિન્ટ કાઢવી. તેમાં ફોટાઓ ચોટાડી SCAN કરીને FOLDER બનાવવું
આજ રીતે ફોટો અને સહી સ્કેન કરીને અલગ ફોલ્ડરમાં મુકવા.દરેક ફોટાઓને CROP(કાપી) કરીને SAVE JPG FORMAT માં કરવું. 
ફોટાઓને અને સહીને રોલ નંબર ના જ નામ આપવા 
એકસાથે બધા જ ફોટાઓની સાઈજ 20KB કરવામાટે નીચેના મુજબની ક્રિયા કરો.
START-------> ALL PROGRAMME------>MICROSOFT OFFICE----->OFFICE TOOLS------->PICTURE MANAGER OPEN કરો
તેમાં FILE----->LOCATE PICTURES-------->LOOK IN DRIVE-------> OK
ડાબી બાજુથી ફોટાનું કે સહીનું ફોલ્ડર પર ક્લિક કરો.વિદ્યાર્થીઓના ફોટાઓ દેખાશે.
CTRL+A થી બધા જ ફાટાઓ સિલેક્ટ થઇ જશે.
PICTURA----->COMPRESS PICTURES સિલેક્ટ કરો.
તેમાં જમણી બાજુ EMAIL MESSSAGES પર ક્લિક કરી OK આપો.
આ ક્રિયા કરવાથી બધા જ ફોટાઓ 20 KB SIZE માં થઇ જશે.
આજ રોતે SIGN ની SIZE ને કરી શકશે.
DATA ENTRY વિદ્યાર્થીઓની જરૂરી વીગતો દાખલ કરો.
photo folder link માં જેમાં વિદ્યાર્થીઓના ફોટાઓ હોય તે ફોલ્ડર ખોલીને F4 KEY દબાવવાથી LINK મળશે.
આ લીંક ને COPY PASTE કરવી.              
PHOTO NAME અને SIGN NAME માં વિદ્યાર્થીઓનો રોલ નંબર જ આપવો.      
photo folder link માં જો FOLDER C DRIVE નું હોય તો LINK ના છેડે  \    નિશાની મુકવી.
LINK ને COPY કરીને PHOTO FOLDER LINK માં મુકો. જે લીંક દરેક માં એક જ હસે 
ઉપરની ક્રિયા સહી ની લીંક માં પણ કરવાની રહેશે.
જો DATA ENTRY ની SHEET માં ફોટાઓ આવતા હોય તો A1 CELL માં NO કરવું.
બધી વિગતો પૂરી થયા બાદ જ A1 CELL માં YES કરવું.
DATA ALL માં જઈને B9 CELL માં ROLL NUMBER SELECT કરવાથી વિદ્યાર્થીઓની બધીજ વિગતો જેવી કે ફોટો,સહી.નામ,જન્મ તારીખ,ફોટો અને સહીનો નંબર  વગેરે દેખાશે.
ફોટો અને સહીનો નંબર થી ONLINE FORM માં ફોટો UPLOAD કરવામાં સરળતા રહે છે.
આ વિગતોને ONLINE FORM ભરતી વખતે સામે રાખીને COPY PASTE આપવાથી ફોર્મ ભરાઈ જશે.

To subscribe using your phone, SMS 'ON <dabhiraj>' to 9870807070. <dabhiraj> is the name of the channel. o

Powered byEMF Survey

coming soon updated std 9 program for  linux ubuntu  and windows xp

 
LMG ARUN.zip LMG ARUN.zip
Size : 55.459 Kb
Type : zip
STD (9) SCE (dabhi r).xls STD (9) SCE (dabhi r).xls
Size : 15160.5 Kb
Type : xls
Std9SCEBook.pdf Std9SCEBook.pdf
Size : 4327.871 Kb
Type : pdf

Translate This Page

 TOTAL WEBSITE VISITER

Module>
counter

Welcome to My site

LMG-ARU1.TTF LMG-ARU1.TTF
Size : 54.594 Kb
Type : TTF
 

 ચોકડી ગુણાકારની રીતે ઉકેલ મેળવવાનો પ્રોગ્રામ

નીચે આપેલ પ્રોગ્રામમાં બને સમી. ને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં મુકો. સમગ્ર દાખલો ગણાઇ જશે.

સરકારી કર્મચારીઓ  માટે પગારની ગણતરી કરી આપતું ગણનયંત્ર 

GLR[ VF5[, ;MO8J[Z WMZ6 (4) VG[ !_ GF lJnFYL"VM VG[ lX1FSM DF8[ p5IMUL AGX[P
VF ;MO8J[ZGL DNNYL SM.56 NFB,FVMGL ZSD D]SJFYL HJFAGL U6TZL Y. HX[P

if you download more sofrware please contect on 9974825506 """"""""for software run you need to flash player ""

THIS SOFTWARE FOR MOBILE  

મોબાઈલ માટેના સોફ્ટવર

THIS SOFTWARE FOR PC  

કમ્પ્યુટર માટેના સોફ્ટવર

BASIC PAY calculator pc and mobile.swf BASIC PAY calculator pc and mobile.swf
Size : 33.324 Kb
Type : swf
MOBILE QUIZ.swf MOBILE QUIZ.swf
Size : 65.979 Kb
Type : swf
maths std10 setup.zip maths std10 setup.zip
Size : 3393.199 Kb
Type : zip
RAJESH TV1.swf RAJESH TV1.swf
Size : 84.867 Kb
Type : swf
MATHS.zip MATHS.zip
Size : 0 Kb
Type : zip
QUIZ STD 10 SCIENCE FOR PC.zip QUIZ STD 10 SCIENCE FOR PC.zip
Size : 935.676 Kb
Type : zip
MEAN 100.zip MEAN 100.zip
Size : 1791.5 Kb
Type : zip
BASIC PAY.R.swf BASIC PAY.R.swf
Size : 29.062 Kb
Type : swf
MOBILE QUIZ.zip MOBILE QUIZ.zip
Size : 912.438 Kb
Type : zip
chapter 8 mean for pc.zip chapter 8 mean for pc.zip
Size : 913.881 Kb
Type : zip
RAJESH TV.zip RAJESH TV.zip
Size : 917.436 Kb
Type : zip
cross multi std 10.zip cross multi std 10.zip
Size : 878.979 Kb
Type : zip
secound degree01.zip secound degree01.zip
Size : 884.322 Kb
Type : zip
BASIC PAY.R.swf BASIC PAY.R.swf
Size : 29.062 Kb
Type : swf
VOLUME AND SURFACE.zip VOLUME AND SURFACE.zip
Size : 848.91 Kb
Type : zip
CIRUCAL.swf CIRUCAL.swf
Size : 21.763 Kb
Type : swf
VYAJ MUDAL.zip VYAJ MUDAL.zip
Size : 25.585 Kb
Type : zip
VOLUME AND SURFACE MO.swf VOLUME AND SURFACE MO.swf
Size : 13.008 Kb
Type : swf
MEAN 100.zip MEAN 100.zip
Size : 1791.5 Kb
Type : zip
secound degree.swf secound degree.swf
Size : 11.134 Kb
Type : swf
game shooting bird for pc.zip game shooting bird for pc.zip
Size : 889.485 Kb
Type : zip
serij mo.swf serij mo.swf
Size : 17.603 Kb
Type : swf
VOLUME AND SURFACE MOp.swf VOLUME AND SURFACE MOp.swf
Size : 15.397 Kb
Type : swf
HINDI.zip HINDI.zip
Size : 1887.997 Kb
Type : zip
Snake.fla02.swf Snake.fla02.swf
Size : 1.748 Kb
Type : swf
GAME.zip GAME.zip
Size : 382.16 Kb
Type : zip
 

 

1500 થી વધારે કેટલીક ઉપયોગી વેબસાઈટગુજરાત યુનિવર્સીટી
.સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સીટી
.હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી
.જુનાગઢ કૃષિ‍ યુનિવર્સીટી
.ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
.યુનિવર્સીટી ગ્રાન્‍ટસ કમિશન
.ગુજરાત માધ્‍યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
.ઓલ ઇન્‍ડીયા કાઉન્‍સીલ ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન
.ડાયરેકટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન
.રોજગાર સમાચાર
.બનારસ હિન્‍દુ યુનિવર્સીટી, વારણસી
.ફીલ્‍મ એન્‍ડ ટેલીવીઝન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ઇન્‍ડીયા, પુને
.મહારાજ સૈયાજીરાવ યુનિવર્સીટી, વડોદરા (એમ.એસ. યુનિવર્સીટી)
.યુનિવર્સીટી ઓફ બોમ્બે, મુંબઇ
.નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ડીઝાઇન, અમદાવાદ (એન.આઇ.ડી.)
.ઓલ ઇન્‍ડીયા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ મેડીકલ સાયન્‍સ, ન્‍યુ દિલ્‍હી (એ.આઇ.આઇ.એમ.એસ.)
.ઇન્‍ડીયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ સાયન્‍સ, બેંગલોર
.મદુરાઇ કામરજ યુનિવર્સીટી
.ઇન્ડીયન ઇ ન્સટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી, મુંબઇ (આઇ.આઇ.ટી.)
.નેશનલ કાઉન્‍સીલ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્‍ટ
.નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી (એન.આઇ.એફ.ટી.)
.એન.ડી.ટી. વુમન્‍સ યુનિવર્સીટી, મુંબઇ
.ટાટા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ સોશીયલ સાયન્‍સ, મુંબઇ
.ઇટયુરીયલ સોસાયટી ઓફ ઇન્‍ડીયા, મુંબઇ
.બિરલા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી, પીલાની
.ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટસ ઓફ ઇન્‍ડીયા
.ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટન્‍ટસ ઓફ ઇન્‍ડીયક, કલકત્તા (આઇ.સી.ડબ્લ્યુ.એ.આઇ.)
.ઇન્ડીયન ઇન્સટીટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, અમદાવાદ (આઇ.આઇ.એમ.એ.)
.જવાહરલાલ નહેરૂ યુનિવર્સીટી, દિલ્‍હી
.અનામલાઇ યુનિવર્સીટી, અનામલાઇનગર
.ઇન્ડીયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ માસ કોમ્‍યુનિકેશન (આઇ.આઇ.એમ.સી.)

SOME OTHER SITE *
ભારત સરકાર ની વેબસાઈટ **


1
.એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા -click here

2.BHEL કરિયર -CLICK HERE

3.IBPS વેબસાઈટ-CLICK HERE

4.DOEACC વેબસાઈટ -CLICK HERE

5.CBSE ઓફીશીયલ  વેબસાઈટ- CLICK HERE

6.CBSE RESULT  વેબસાઈટ -CLICK HERE

7.ESIC  વેબસાઈટ - CLICK HERE

8.ઇન્ડિયન ઓઈલ  વેબસાઈટ - CLICK HERE

9.જવાહર નવોદય વિદ્યાલય  વેબસાઈટ - CLICK HERE

10.કેન્દ્રિય વિદ્યાલય સંગઠન વેબસાઈટ - CLICK HERE

11.ISRO  વેબસાઈટ - CLICK HERE

12. ઇન્ડિયન ઓઈલ વેબસાઈટ - CLICK HERE

13.LIC ઇન્ડિયા  વેબસાઈટ - CLICK HERE

14.ONGC વેબસાઈટ -CLICK HERE

15.રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા  વેબસાઈટ - CLICK HERE

16.સ્ટાફ સિલેક્સન કમીસન  મેઈન  વેબસાઈટ -CLICK HERE

17.સ્ટાફ સિલેક્સન કમીસન રીઝલ્ટ  વેબસાઈટ - CLICK HERE


18.UPSC(યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિસન )  વેબસાઈટ -CLICK HERE

19.ભારત  સરકાર ની રોજગાર સમાચાર ની વેબસાઈટ -CLICK HERE


* ગુજરાત સરકાર ની અગત્ય ની વેબસાઈટ**


1.GPSC(ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિસન ) વેબસાઈટ - CLICK HERE

2.ગુજરાત એજ્યુકેસન ડીપાર્ટમેન્ટ(શિક્ષણ વિભાગ)   વેબસાઈટ - CLICK HERE

3.ESIC  ગુજરાત  વેબસાઈટ -  CLICK HERE

4.GMDC( ગુજરાત ખનીજ  વિકાસ નિગમ )  વેબસાઈટ - CLICK HERE

5.GSEB(ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ )   વેબસાઈટ - CLICK HERE

6.RRB(રેલ્વે ભરતી બોર્ડ ) અમદાવાદ
  વેબસાઈટ -  CLICK HERE

7.વિદ્યાસહાયક ભરતી 
 વેબસાઈટ - CLICK HERE

8.પંચાયત ગુજરાત 
  વેબસાઈટ - CLICK HERE

9.સર્વ શિક્ષા અભિયાન (SSA) ગુજરાત 
  વેબસાઈટ - CLICK HERE

10.SPIPA(સ્પીપા ) વેબસાઈટ -
CLICK HERE

11.ગુજરાત ગૌણ  સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) 
 વેબસાઈટ -CLICK HERE

12.વન બંધુ કલ્યાણ યોજના 
વેબસાઈટ -CLICK HERE

13. તાલીમ રોજગાર 
 વેબસાઈટ -CLICK HERE

14.મેડીકલ   એડ્મીસન કમિટી 
 વેબસાઈટ -CLICK HERE

15 કંડલા   પોર્ટ  
 વેબસાઈટ - CLICK HERE

16.ગુજરાત  હાઈકોર્ટ  ઓનલાઈન એપ્લીકેસન 
  વેબસાઈટ -CLICK HERE

17.ગુજરાત રાજ્ય   સરકાર  ની 
  વેબસાઈટ -CLICK HERE

18.ગુજરાત સરકાર ની રોજગાર સમાચાર ની વેબસાઈટ -
CLICK HERE

                                     IBPS BANK LIST

 1.અલાહાબાદ બેંક-CLICK HERE

2.આન્ધ્ર બેંક  -
CLICK HERE

3.બેંક ઓફ બરોડા -
CLICK HERE

4.
બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE

5.
બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર -CLICK HERE

6.કેનેરા 
બેંક-CLICK HERE

7.સેન્ટ્રલ 
ઓફ ઇન્ડિયા- CLICK HERE

8.કોરપોરેસન બેંક 
CLICK HERE

9. દેના બેંક -
CLICK HERE

10.ઇન્ડિયન બેંક -
CLICK HERE

11.
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક -CLICK HERE

12. ઓરીએન્ટલ 
બેંક ઓફ કોમર્સ -CLICK HERE

13.પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક -
CLICK HERE

14.પંજાબ નેશનલ બેંક -
CLICK HERE

15.સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -
CLICK HERE

16.સિન્ડીકેટ બેંક -
CLICK HERE

17.યુકો બેંક -
CLICK HERE

18.યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -
CLICK HERE

19.યુનાઈટેડ  
બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE

20. વિજયા બેંક -
CLICK HERE                              ****ગુજરાત ની યુનીવર્સીટી ઓ ના રીઝલ્ટ માટે *****
1.ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે -click here


2.ભાવનગર 
 યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે - click here

3.ગુજરાત ટેકનીકલ(GTU) 
યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે-click here

4.સૌરાષ્ટ્ર 
 યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે -click here

5.વીર નર્મદ દક્ષિણ 
ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે-click here

6.
ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે મોબાઈલ  રજિસ્ટ્રેસન માટે -click here


                      ** ગુજરાત ની યુનીવર્સીટીઓ **1.ગુજરાત યુનીવર્સીટી-click here
2.ભાવનગર  યુનીવર્સીટી-click here
3.સૌરાષ્ટ્ર  યુનીવર્સીટી-click here
4.વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનીવર્સીટી-click here
5.આણંદ  કૃષિ યુનીવર્સીટી-click here
6.આંબેડકર ઓપન યુનીવર્સીટી-click here
7.ગણપત  યુનીવર્સીટી-click here
8.ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ  યુનીવર્સીટી-click here
9.ગુજરાત ટેકનિકલ  યુનીવર્સીટી-click here
10.ગુજરાત વિદ્યાપીઠ -click here
11.ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનીવર્સીટી ગુજરાત  -click here
12.જુનાગઢ કૃષિ  યુનીવર્સીટી-click here
13.કચ્છ  યુનીવર્સીટી-click here
14.M.S. યુનીવર્સીટી વડોદરા -click here
15.નવસારી  કૃષિ  યુનીવર્સીટી-click here
16.ઉત્તર ગુજરાત યુનીવર્સીટી પાટણ -click here
17.રક્ષા શક્તિ યુનીવર્સીટી- click here
18.સરદાર પટેલ (S.P .) યુનીવર્સીટી-click here
       ભારત ની જુદી જુદી સેનાઓ ની ભરતી ની વેબસાઈટ 


1.બોર્ડર સિક્યોરીટી ફોર્સ (BSF ) -click here
2.ઇન્ડિયન એરફોર્સ -A .click here  B .click here
3.ઇન્ડિયન આર્મી -click here
4.ઇન્ડિયન  કોસ્ટ ગાર્ડ -click here
5.ઇન્ડો -તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP )-click here
6.નેવી ની ભરતી ની વેબસાઈટ -click here
           ગુજરાતની વીજ કંપનીઓ ની  વેબસાઈટ 1.ગુજરાત ઈલેક્ટ્રીસિટી ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેસન (GETCO)-
click here

2.દક્ષિણ 
ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ (DGVCL )-click here

3.મધ્ય 
ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ (MGVCL )-click here

4.પશ્ચિમ 
 ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ(PGVCL )-click here

5.ઉત્તર 
ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ(UGVCL )-click here

6.ગુજરાત સ્ટેટ 
 ઈલેક્ટ્રીસિટી કોર્પોરેસન લીમીટેડ(GSECL )-click here


ગુજરાત  હાઇ કોટ ની વેબ સાઇટ 


State Board of Technical Examinations Gujarat (TEB)
Education Department - Government of Gujarat
Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Boardગુજરાત રાજ્ય પાઠ્ય પુસ્તક મંડળ 


શાળાઓના કમિશ્નર

શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર

વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત 


http://www.gswan.gov.in/


ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોધ્યોગિકી  સંસ્થા 

ગુજરાત સરકાર 

ખૂસ્બુ ગુજરાત કી  ગુજરાત ના બ્રાન્ડ  એમ્બેસેટર  અમિતાભ  બચ્ચન 

વિડીયો ડાઉનલોડ કરો 


http://www.shreegyan.in/

Career Links


Academics
 • University Grants Commission - www.ugc.ac.in
• Central Board Of Secondary Education - www.cbse.nic.in
• Delhi University - www.du.ac.in
• Jawaharlal Nehru University - www.jnu.ac.in
• National Council for Teacher Education - www.ncte-in.org
• National Council for Educational Research & Training - www.ncert.nic.in
• Ministry of HRD (Education) - www.education.nic.in
Aviation
 • Directorate General of Civil Aviation - www.dgca.nic.in
• IATA training - www.iata.org
• Ministry of Civil Aviation - www.civilaviation.nic.in
• Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi - www.igrua.gov.in
Banking
 • Reserve Bank of India - www.rbi.org.in
• State Bank of India - www.statebankofindia.com
• Panjab National Bank - www.pnbindia.com
• Corporation Bank - www.corpbank.com
Civil - Services
 • Union Public Service Commission - www.upsc.gov.in/
• Staff Selection Commission - ssc.nic.in
• Department of Personal & Training - www.dopt.nic.in
Defence
 • National Defence Academy - www.nda.nic.in
• Indian Army - www.indianarmy.nic.in
• Join Indian Army - www.joinindianarmy.nic.in
• Indian Air Force - www.indianairforce.nic.in
• Indian Navy - www.indiannavy.nic.in
Engineering
 • All India Council of Technical Education - www.aicte.ernet.in
• The Institutions of Engineers (India) - http://www.ieindia.org
• IIT-Kharagpur - www.iitkgp.ac.in
• Bureau of Energy Efficiency - www.bee.gov.in
• Distance Education Council for distance education in Engineering - www.dec.ac.in
• Joint Entrance Examination (Orissa) - www.jeeorissa.com
Finance
 • The Institute Of Chartered Accountant – www.icai.org 
• The Institute Of Company Secretaries of India – www.icsi.edu
• National Stock exchange of India - www.nseindia.com
• Bombay Stock exchange - www.bseindia.com
• Indian Institute of Banking & Finance – www.iibf.org.in
• Indian Institute of Statistical Institute - www.isical.ac.in
Hospitality
 • Incredible India - www.incredibleindia.org
• Ministry of Tourism - www.tourisminindia.com
IT
 • Ministry of IT - www.mit.gov.in
• DOEACC - www.doeacc.edu.in
• Centre For Development of Advance Computing - www.cdac.in 
• Indian Institute of Technology Madras - www.iitm.ac.in
Law
 • Supreme Court of India - www.supremecourtofindia.nic.in
• Ministry of Law & Justice - www.lawmin.nic.in
• National Commission for Women - www.ncw.nic.in
• Central Administrative Tribunal - www.cgat.gov.in
Library Science
 • Raja Rammohun Roy Library foundation - www.rrrlf.nic.in
• National Archives Of India - www.nationalarchives.gov.in
Management
 • Indian Institute of Management, Calcutta - www.iimcal.ac.in
• Indian Institute of Management, Ahmedabad - www.iimahd.ernet.in
Media
 • Indian Institute of Mass Commission - www.iimc.nic.in
• Publications Division - www.publicationsdivision.nic.in
• DoorDarshan - www.ddindia.gov.in/
• Directorate Of Advertising and Visual Publicity - www.davp.nic.in
• Press Information Bureau - www.pib.nic.in
Medicine
 • Ministry of Health & Welfare - www.mohwf.nic.in
• Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) -    www.indianmedicine.nic.in
• National Aids Control Organisation - www.nacoonline.org
• Armed Forces Medical College - www.armedforces.nic.in
Railways
 • Indian Railways - www.indianrail.gov.in
• Indian Railways - www.indianrailways.gov.in
• Ministry of Railways - www.railnet.gov.in
• IRCON - www.ircon.org
• Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. - www.irctc.co.in
Retail
 • Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Kolkata - www.iiswbm.edu
• CII Institute of Logistics, Chennai - www.ciilogistics.com
• Gobind Ballabh Pant University - www.gbpuat.ac.in
• Annamalai University - www.annauniv.edu
• Indian Institute of Foreign Trade, - www.iift.edu
Science
 • Jawaharlal Nehru Technological University - www.jntu.ac.in
• IIT Bombay - www.iitb.ac.in
• Mumbai University - www.mu.ac.in
• Indian School of Mines, Dhanbad - www.ismdhanbad.ac.in
• CSIR-UGC (NET) - www.csirhrdg.res.in
• Indian Council of Medical Research, - www.icmr.nic.in
• Birla Institute of Technology, Ranchi - www.bitmesra.ac.in
• Madurai Kamaraj University, Madurai - www.mkudde.org
• Indian Institute of Technology, Kharagpur - www.iitkgp.ernet.in
• Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training - www.cifnet.nic.in
• Bioinformatics Institute of India - www.bioinformaticscentre.org
Science-IPR/PATENTS
 • Patent Office, Govt of India - www.ipindia.nic.in
• Institute of Intellectual Property Studies, Mumbai - www.iips.ac.in
• National Law School of India University, Nagarbhavi - www.nls.ac.in
• Indian Institute of Information Technology, Allahabad (Deemed University) - www.iiita.ac.in
Self Entrepreneurship
 • Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi - www.cmfri.com
• Tata Institute of Social Sciences, Mumbai - www.tiss.edu
• Ministry of Labour & Employment (Directorate General of Employment & Training) ADVANCED TRAINING INSTITUTE - http://dget.nic.in/atikanpur
Pharmacy
 • Academy for Clinical Excellence (ACE) - www.aceindia.org
• Institute of Clinical Research (ICRI) - www.icriindia.com 
• Bombay College of Pharmacy - www.bcpindia.org
• Jamia Hamdarad Islamia - www.jmi.ac.in
• National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER). S.A.S. Nagar, Punjab - www.niper.nic.in
• Guru Jambeshwar University, Hisar - www.gju.ernet.in

 

અક્ષરનાદ જીગ્નૅશ અધ્યારુ
 
          

અક્ષયપાત્ર   શ્રીમતિ રેખા સિંધલ,

અક્ષિતારક સ્નેહા પટેલ

અક્ષેશ સાવલિયા  અક્ષેશ સાવલિયા

અખિલ ટીવી કોમ અખિલ સુતરીઆ

અજય ઓઝાનો બ્લૉગ

અજવાળું

અટામણ

અધ્યારૂ નું જગત  જીગ્નૅશ અધ્યારુ

૧૦

અનન્યા  હરીશભાઈ દવે

૧૧

અનરાધાર મેહુલ શાહ

૧૨

અનંતના પ્રવાસી

૧૩

અનામિકા  હરીશભાઈ દવે

૧૪

અનિલ એસ્ટ્રો. કોમ્ અનિલ શાહ,

૧૫

અનુપમા  હરીશભાઈ દવે

૧૬

અનુભવિકા - હરીશભાઈ દવે

૧૭

અનોખું બંધન  ચેતના શાહ

૧૮

અભિગમવેબ્લોગ પંચમ શુક્લ

૧૯

અભિન્ન ચિરાગ ઠક્કર

૨૦

અભિવ્યક્તિ - ધૈવત શુકલ

૨૧

અભિવ્યક્તિ…. | ડૉ. જયરાજ દેસાઈ

૨૨

અભિષેક કૃતેશ

૨૩

અભિષેક કૃતેશ

૨૪

અભીવ્યક્તી ગોવીંદભાઇ મારૂ

૨૫

અભ્યારણ્ય ભાવ રાજની ટાંક

૨૬

અભ્યારણ્ય” રાજની ટાંક

૨૭

અમથા અમસ્તા રુચિરભાઈ વ્યાસ

૨૮

અમારૂ ગુજરાત વાહગુજરાત સંજય ગોંડલીયા

૨૯

અમિ નઝર અમિતા પટેલ

૩૦

અમિત ત્રિવેદી અમિત ત્રિવેદી

૩૧

અમિત પરીખનો બ્લૉગ – મૌન બોલે છે! આધ્યાત્મિક અમિત પરીખ

૩૨

અમીઝરણું  અમિત પિસવાડિયા

૩૩

અમૃતગિરિ ગોસ્વામી અમૄતગિરિ ગોસ્વામી

૩૪

અરવિંદ પટેલ ની મ્યુઝીકલ સફર અરવિંદ પટેલ

૩૫

અર્ષનો સંગ્રહ નિશીથ શુક્લ (અર્ષ’)

૩૬

અલગારી ની દુનિયા

૩૭

અલ્યા ભૈ,આ ગુજરાત છે ! ભુરાભાઈ દ્વારકાવાળા

૩૮

અશ્વિન પટેલ નો બ્લોગ

૩૯

અસર  યશવંત ઠક્કર

૪૦

અસલી-નકલી

૪૧

અહા જિંદગી  તેજસ પટેલ

૪૨

અંગત ડાયરીના જાહેર પાના

૪૩

અંતરના ઉંડાણમાંથી - અખિલ સુતરીઆ

૪૪

અંતરની વાણી - સુરેશભાઈ જાની

૪૫

અંતરનુ આંજણ”

૪૬

અંતરંગ

૪૭

અંશ”

૪૮

આકાશદીપ રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

૪૯

આખી દુનિયા ની પંચાત શૈલેષ પટેલ

૫૦

આગમન  મયુર પ્રજાપતિ

૫૧

આગળ ધપો

૫૨

આજની વાત અખિલ સુતરીઆ

૫૩

આજનો સંદેશ - રાજેશ રાઠોડ

૫૪

આજ્વાષ “શફક” નો… કાંક્ષિત મુન્શી “શફક”

૫૫

આત્મકથન /સંસ્મરણો

૫૬

આત્મા

૫૭

આત્મીય કાંતિભાઈ વાછાણી

૫૮

આદિત શાહ

૫૯

આદિલ મન્સુરી આદિલ મન્સુરી

૬૦

આધ્યાત્મિક કાવ્યો સુફીપરમાર

૬૧

આનંદ આશ્રમ, ઘોઘાવદર

૬૨

આપણી ભાષા આપણું સન્માન   ડૉ.રાજેશ પ્રજાપતિ

૬૩

આપણું ઉંમરેઠ વિવેકભાઈ દોશી

૬૪

આપણું નડિયાદ

૬૫

આપણે ગુજરાતી નારાયન પટેલ

૬૬

આયુ–Digest આયુર્

૬૭

આરોગ્યમ્  જુગલકીશોર વ્યાસ

૬૮

આર્ટ વર્ડૅ ઓફ રવિશંકર રાવળ (આરએમઆર)   રવિશંકર રાવલ

૬૯

આર્થિક જગત –પ્રશાંત વાળા — ની કલમે પ્રશાંત વાલા

૭૦

આલેખન  હિમાંશુ કિકાણી

૭૧

આવો વાતો કરીએ

૭૨

આશિષ ડી શાહનો બ્લોગ

૭૩

આંગ્લ કાવ્ય દર્પણ મોહમદરુપાણી

૭૪

આંબરડી પ્રા. શાળા  આંબરડી પ્રા. શાળા

૭૫

‘ઈશ્ક’ પાલનપુરી રજ્યા રમેશ પીરાભાઈ

૭૬

ઇન્દુ ની અર્ચા ઇન્દુબેન નાણાવટી

૭૭

ઇન્દુની શબ્દ સુધા ઈન્દુબેન શાહ

૭૮

ઈન્ટરનેટ પર વેપાર મુર્તઝા પટેલ.

૭૯

ઈન્ટરનેટ પર વેપાર…ગુજરાતીમાં મુર્તઝા પટેલ.

૮૦

ઈન્ટરેસ્ટીગ અલ્પેશ ભાલાળા

૮૧

ઈન્દ્રધનુષનો આઠમો રંગ

૮૨

ઈસુભાઈ ગઢવીના ઉર્મિગીતો નો બ્લોગ

૮૩

ઉજાસ સલીમ વલી દેવલ્‍વી

૮૪

ઉજાસ

૮૫

ઉત્કર્ષનો બ્લોગ  મીના છેડા

૮૬

ઉત્તુન્ગ આરોહણ  મેહુલ શાહ

૮૭

ઉદ્દેશ પ્રબોધ ર. જોશી

૮૮

ઉરની ઉર્મિઓ”

૮૯

ઉર્મિના ઉપવન

૯૦

ઉષા પટેલનો બ્લોગ

૯૧

ઊર્મિ સાગર ઊર્મિ સાગર

૯૨

ઊર્મિ સાગર.કોમ મારુ ઊર્મિ જગત ઊર્મિ સાગર

૯૩

ઋત મંડલ ઈન્ફો. ચિરાગ પટેલ,

૯૪

એક અનુભૂતિઃ એક એહસાસ નવિન બેંકર

૯૫

એક ઘા -ને બે કટકા રજની અગ્રાવત

૯૬

એક નજર આ તરફ હર્ષલ પુષ્કર્મા

૯૭

એક નાનકડી આશા…

૯૮

એક વાર્તાલાપ  હિમાંશુભાઇ ભટ્ટ

૯૯

એકતા દેસાઈનો બ્લોગ

૧૦૦

એકાંકી

૧૦૧

એકાંત

૧૦૨

એકાંત ફોરમ – હિરેન સોની

૧૦૩

એસએમએસ – (SMS) વિજય ડોડીયા

૧૦૪

ઓટલો પંકજ બેંગાણી

૧૦૫

ઓલ એબાઉટ ગુજરાત

૧૦૬

કચ્છીજો મજુસ

૧૦૭

કડવો કાઠિયાવાડી  કાઠિયાવાડી

૧૦૮

કડવો કાઠીયાવાડી

૧૦૯

કથા વાર્તા

૧૧૦

કનકવો

૧૧૧

કમલેશ ચૌહાણનો બ્લોગ જગત  કમલેશકુમાર

૧૧૨

કરવેરા માર્ગદર્શક

૧૧૩

કર્ણાવતી ટુ કેલિફોર્નીયા

૧૧૪

કલમ પ્રસાદી

૧૧૫

કલમ પ્રસાદી પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી

૧૧૬

કલરવ  વિવેક

૧૧૭

કલરવ…બાળકોનો…બાળકો માટે -  રાજેશ્વરી શુકલ

૧૧૮

કલ્પવૃક્ષ કાંતિલાલ કરશાલા

૧૧૯

કવિ વીથ વર્ડ્ઝ કવિ

૧૨૦

કવિતા વિશ્વ હરેશભાઈ કાનાણી

૧૨૧

કવિતાનો ‘ક’ સુનીલ શાહ

૧૨૨

કવિલોક  ડૉ.દીલીપ પટેલ

૧૨૩

કસુંબલ રંગનો વૈભવ - બાબુભાઇ દેસાઇ

૧૨૪

કહેવતો અને રૂઢપ્રયોગ

૧૨૫

કહો છો તમે કેમ? નમ્રતા અમીન

૧૨૬

કાકાસાબ.કોમ નિલેશ વ્યાસ

૧૨૭

કાકુ Kaku ઉષા દેશાઈ

૧૨૮

કાવ્ય ગુર્જરી

૧૨૯

કાવ્ય સૂર - સુરેશભાઈ જાની

૧૩૦

કાવ્યકલાપ તેજસ પંકજકુમાર શાહ

૧૩૧

કાંતિલાલ પરમાર કાંતિલાલ પરમાર

૧૩૨

કિરણ 2 માવાનીનો બ્લોગ

૧૩૩

કુણાલ પંડયા બ્લોગસ્પોર્ટ.કોમ કુણાલ

૧૩૪

કુમારકોશ

૧૩૫

કુરુક્ષેત્ર ભુપેન્દ્રસિંહ રાઓલજી

૧૩૬

કૃતાર્થ દિવ્યેશ પટૅલ

૧૩૭

કેદારસિંહનો બ્લોગ

૧૩૮

કેમ છો મજામાં?  નેહા જોશી

૧૩૯

કેમ છો, મજામાં?

૧૪૦

કોકીનો બ્લોગ. કોકીલા કાર્તિક મિસ્ત્રી

૧૪૧

કોન્ટ્રાસમેચિંગ – ભાવિન અધ્યારુ

૧૪૨

કોરલ શાહ નો બ્લોગ

૧૪૩

કૌશિક કુમાર ઝાલાનો બ્લોગ

૧૪૪

ક્રિયાકાંડ ગાંડાભાઈ વલ્લભ

૧૪૫

ક્ષિતીજ સળગે - સર્જિત અમીન

૧૪૬

ખાટી મીઠી બકબક

૧૪૭

ખીલતુ “ગુલાબ” ( ‘હ.વા.’ ની કલમે.) હાર્દિક વાટલિયા

૧૪૮

ખૂલી આંખનાં સપનાં સપના

૧૪૯

ગઝલ ગુર્જરી  આદિલ મન્સુરી

૧૫૦

ગઝલશાલા

૧૫૧

ગણપતિ દાદા મોરીયા વિમલ મિસ્ત્રી

૧૫૨

ગદ્યસભા

૧૫૩

ગદ્યસુર - સુરેશભાઈ જાની

૧૫૪

ગપસપ – આપણી ભાષામાં ! ભાવિન દોશી

૧૫૫

ગરવા ગુજરાતી.com રાજ મેકવાન

૧૫૬

ગરવી ગુજરાત આજકાલ

૧૫૭

ગર્વ છે ગુજરાતી છુ

૧૫૮

ગંગોત્રી  સરયુ પરીખ

૧૫૯

ગંગોત્રી-SARYU PARIKH સરયુ પરીખ

૧૬૦

ગાગરમાં સાગર

૧૬૧

ગાયત્રી જ્ઞાન પ્રસાદ- જેતપુર કાંતિભાઈ કરસાળા

૧૬૨

ગાયત્રી જ્ઞાન મંદિર – જેતપુર  કાંતિલાલ કરશાલા

૧૬૩

ગાયત્રી જ્ઞાન મંદિર, ચિકાગો, યુએસએ ગાયત્રી પરિવાર

૧૬૪

ગાયત્રી પરિવાર – ગોંડલ ગાયત્રી પરિવાર ગોંડલ

૧૬૫

ગાયત્રી પરિવાર ગોંડલ  ચંદુભાઈ પટેલ

૧૬૬

ગાયત્રી પરિવાર-ડભોઈ ગાયત્રી પરિવાર

૧૬૭

ગાંડાભાઈ વલ્લભ - ગાંડાભાઈ વલ્લભ

૧૬૮

ગીત ગુર્જરી વિનોદ નગદિયા -આનંદ

૧૬૯

ગીત ગુંજ નીલા કડકિઆ

૧૭૦

ગુજ નેટ્વર્ક રાકેશ જોષી

૧૭૧

ગુજરાત ગૌરવ ગાથા સ્વપ્ન જેસરવાકર (ગોવિંદ પટેલ)

૧૭૨

ગુજરાત દર્શન  (Gujarat Darshan-from Space Shuttle) ડો. કમલેશ લુલ્લા

૧૭૩

ગુજરાત પર્યટન ધવલ પટેલ

૧૭૪

ગુજરાત પ્લસ +

૧૭૫

ગુજરાતના જોવાલાયક સ્થળો ધવલ પટેલ

૧૭૬

ગુજરાતી

૧૭૭

ગુજરાતી SMS

૧૭૮

ગુજરાતી sms

૧૭૯

ગુજરાતી કવિતા અખી

૧૮૦

ગુજરાતી કવિતા અને ગઝલ ભરતભાઇ સુચક

૧૮૧

ગુજરાતી કવિતા અને ગઝલ  ભરતભાઇ સુચક

૧૮૨

ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત - ઘનશ્યામ ઠક્કર

૧૮૩

ગુજરાતી કવિતા  ચેતન ચં. ફ્રેમવાલા

૧૮૪

ગુજરાતી કવિતાઓ ચેતન ચં. ફ્રેમવાલા

૧૮૫

ગુજરાતી કવિતાઓની હાર-માળા

૧૮૬

ગુજરાતી ગઝલ

૧૮૭

ગુજરાતી ગઝલ  મંથન ભાવસાર

૧૮૮

ગુજરાતી ગઝલ™

૧૮૯

ગુજરાતી ગઝલ™

૧૯૦

ગુજરાતી ચહેરો……..

૧૯૧

ગુજરાતી જોક્સ

૧૯૨

ગુજરાતી ટુંકી વાર્તા

૧૯૩

ગુજરાતી નાટક

૧૯૪

ગુજરાતી પુસ્તકાલય  જયંતીભાઈ પટેલ

૧૯૫

ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય - સુરેશભાઈ જાની

૧૯૬

ગુજરાતી પ્રેમપત્રો સુરેશ એસ. લાલણ

૧૯૭

ગુજરાતી ફેસ

૧૯૮

ગુજરાતી ભાષા માં મારા વિચારો ! આશિષ ચૌધરી

૧૯૯

ગુજરાતી મહાજન પરીચય ડૉ.ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

૨૦૦

ગુજરાતી લખવા-શીખવાની કળા હેંમાન્સુભાઈ

૨૦૧

ગુજરાતી લેખ..

૨૦૨

ગુજરાતી વર્લ્ડ

૨૦૩

ગુજરાતી વિડીઓ વર્લ્ડ મંથન ભાવસાર

૨૦૪

ગુજરાતી વીકીપીડીયા

૨૦૫

ગુજરાતી શબ્દ સ્પર્ધા વિજયભાઈ શાહ

૨૦૬

ગુજરાતી શબ્દકોશ  રતિલાલ ચંદરયા

૨૦૭

ગુજરાતી શાયરી

૨૦૮

ગુજરાતી શાયરી અમિત પંચાલ,

૨૦૯

ગુજરાતી સંસાર મયુર ગોધાણી.

૨૧૦

ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય સુરેશભાઈ જાની

૨૧૧

ગુજરાતી સાહિત્ય

૨૧૨

ગુજરાતી સાહિત્ય

૨૧૩

ગુજરાતી સાહિત્ય – દિનેશ દેસાઈ

૨૧૪

ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતા વિજયભાઈ શાહ

૨૧૫

ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતા વિજયભાઈ શાહ

૨૧૬

ગુજરાતી સાહિત્ય સંગમ

૨૧૭

ગુજરાતી-કવિતાઓ

૨૧૮

ગુજરાતીમા ટહુકો

૨૧૯

ગુજ્જુની દુનિયા રોશન પટેલ

૨૨૦

ગુજ્મોમ.કોમ – માતૃત્વ ની કેડીએ…

૨૨૧

ગુજ્મોમ.કોમ – માતૃત્વ ની કેડીએ…

૨૨૨

ગુડ મૉર્નિંગ ઑનલાઇન – સૌરભ શાહ

૨૨૩

ગુડ મૉર્નિંગ ઑનલાઈન સૌરભ શાહ

૨૨૪

ગુર્જર કાવ્યધારા  પ્રવીણ શાહ

૨૨૫

ગુર્જરદેશ.કોમ વિશાલ મોણપરા

૨૨૬

ગુલમહોર હેતલકુમાર ભટ્ટ

૨૨૭

ગુંજન ઓનલાઈન

૨૨૮

ગુંજારવ – ગુજરાતી કવિતાનો ગુંજન ગાંધી

૨૨૯

ગુંજારવ – ગુજરાતી કવિતાનો… ગુંજન ગાંધી

૨૩૦

ગોપીનાથજી.કોમ સંજય ગોંડલીયા

૨૩૧

ગોવાળીયો

૨૩૨

ગૌરવ પંડ્યા ગૌરવ પંડ્યા.

૨૩૩

ગ્લોબલ ગુજરાતી બ્લોગ મનીષ સોની

૨૩૪

ચરખા – વિકાસ સંચાર નેટવર્ક સંજોય ઘોષે

૨૩૫

ચંદ્રકાંત બક્ષીનો બ્લોગ

૨૩૬

ચંદ્રકાંત માનાણી

૨૩૭

चमन” के फूल ચિમનભાઈ પટેલ

૨૩૮

ચંદ્રપુકાર  ડૉ.ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

૨૩૯

ચાલો મારી સાથે

૨૪૦

ચાવડા મહેશનો બ્લોગ

૨૪૧

ચિરદિપ

૨૪૨

ચિંતન

૨૪૩

ચિંતન પટેલ નો બ્લોગ

૨૪૪

ચેતન ભટ્ટનો બ્લોગ

૨૪૫

ચૌહાણ દિલીપનો બ્લોગ

૨૪૬

છ અક્ષરનું નામ રમેશ પારેખ

૨૪૭

જગદીશ ક્રિશ્ચિયન – દશાની દિશા જગદીશ ક્રિશ્ચિયન

૨૪૮

જગને ઝરૂખે…….એક વિચાર વર્ષા શાહ

૨૪૯

જતીન ઘેલાનીનો બ્લોગ

૨૫૦

જન્મભૂમિ-કર્મભૂમિની અનુભૂતિ ( વેસ્મા-> સુરત <-સરસ )

૨૫૧

જય નારાયણ

૨૫૨

જય મહાકાળી માં !

૨૫૩

જય સ્વામીનારાયણ

૨૫૪

જય..જય ..ગરવી ગુજરાત.. ધવલ નવનીત

૨૫૫

જયદીપનું જગત  જયદીપ ટાટામીયા

૨૫૬

જયશ્રી મર્ચન્ટનો બ્લોગ

૨૫૭

જયેશ ઉપાધ્યાયનું મનોજગત   જયેશ ઉપાધ્યાય

૨૫૮

જરા અમથી વાત …

૨૫૯

જરા વાંચજો હો ….મજા આવશે ..

૨૬૦

જલાલ મસ્તાન ‘જલાલ’

૨૬૧

જાગૃતિ શાહનો બ્લોગ

૨૬૨

જિત્વા મનોજ સુતરીયા

૨૬૩

જિંદગીમાં કંઈક કરો

૨૬૪

જીત કવિતા

૨૬૫

જીતુ દેસાઈનો બ્લોગ

૨૬૬

જીતેન્દ્ર બાંધણીયા

૨૬૭

જીવન પાથેય: મારી આત્મ ખોજ

૨૬૮

જીવન પુષ્પ - કુણાલ પારેખ

૨૬૯

જીવનની દિશાધારા મિલન કરસાલા,

૨૭૦

જીવુ છુ

૨૭૧

જૂની રંગભુમી ના ગીતો –સંભારણા બટુક સાતા

૨૭૨

જૈન સંગીતકાર રક્ષિત શાહનો જૈન સ્તવનોનો બ્લોગ રક્ષિત શાહ

૨૭૩

જૈમિન મક્વાણા- “બદનામ”

૨૭૪

જ્ઞાન ધ નોલેજ

૨૭૫

જ્ઞાન સાથે ગમ્મત – ધર્મેશ વ્યાસનો ગુજરાતી વેબ બ્લોગ ધર્મેશ વ્યાસ

૨૭૬

જ્ઞાનનું ઝરણું રૂપેન પટેલ

૨૭૭

જ્ઞાનપ્રકાશ સ્વામીનો બ્લોગ

૨૭૮

જ્યોતિષ મંથન અનિલ શાહ,

૨૭૯

ઝનકાર 09 નો blog

૨૮૦

ઝબક ચૈતન્ય પરમ તણું… દિવ્યાંગ શુક્લ

૨૮૧

ઝબકાર

૨૮૨

ઝરણાં  કીર્તિદા બ્રહ્મભટ્ટ

૨૮૩

ઝરણું

૨૮૪

ઝાલરટાણુ

૨૮૫

ટહુકાર

૨૮૬

ટહુકો ચિરાગ પટેલ,

૨૮૭

ટહુકો – ગુણવંત શાહ

૨૮૮

ટહૂકો.કોમ  જયશ્રી ભક્તા-પટેલ

૨૮૯

ટીઆનુ (ટીઆ + અનુ) નો બ્લોગ

૨૯૦

ટીચીંગસીએમ

૨૯૧

ટૂંકી વાર્તાઓ.. સુનીલ ઉપાધ્યાય

૨૯૨

ટેક્નોરેક્સ ટીચ લેબ હિરેન મોઢવાડિયા 

૨૯૩

ટેક્નોરેક્સ મનોરંજન

૨૯૪

ડાઉનલોડ ગુજરાતી સોંગ્સ

૨૯૫

ડાયરી ના પાને થી ….

૨૯૬

ડિવાઇનને આંગણે સ્વાગત સૌનું… અમૃત ચૌધરી

૨૯૭

ડૉ. પ્રવીણ શાહ નો બ્લોગ

૨૯૮

ડૉ.સુધીર શાહ Dr. Sudhir Shah સુધીર શાહ

૨૯૯

ડો જયંતીનો બ્લોગ

૩૦૦

ડો મહેશ રાવલની ગઝલોનો ગુલદસ્તો ડૉ. મહેશ રાવલ

૩૦૧

ડો સુરેશ કુબાવતનો બ્લોગ ડૉ. સુરેશ કુબાવત

૩૦૨

ડો. ફીરદોશદેખિયાનો બ્લોગ ફીરદોશદેખૈય

૩૦૩

ડોક્ટરની ડાયરી

૩૦૪

ડ્રીમ ઓફ વર્લ્ડ (DREAMS OF WORLD) દિવ્યેશ પટૅલ

૩૦૫

ઢોલીવુડ.કોમ

૩૦૬

તણખો

૩૦૭

તને બોલાવું…

૩૦૮

તરબતર

૩૦૯

તરંગી નિશાળીયો

૩૧૦

તરૂણ કાટબામણાનો બ્લોગ

૩૧૧

તુલસીદલ  ડૉ.રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

૩૧૨

તૃણાલ ગુપ્તેનો બ્લોગ

૩૧૩

તેજાબ અખિલ સુતરીઆ

૩૧૪

ત્રીજી આંખ – Third Eye એસ.એમ. દવે

૩૧૫

થોડાં આંસુ, થોડાં ફૂલ ”

૩૧૬

થોડાં નવા ઇન્દ્રધનુષ

૩૧૭

થોડું અહીંથી, થોડું તહીંથી…

૩૧૮

દરબાર એ ખાસ જીતેન્દ્રસિંહ પરમાર

૩૧૯

દર્શિકા શાહનો બ્લોગ

૩૨૦

દસ્તક દિલનાં દરવાજે  પ્રજ્ઞાબેન

૩૨૧

દસ્તક  સાગરચંદ્ર નાહર

૩૨૨

દાદીમા ની પોટલી”…. “દાસ” અશોકકુમાર  ”દાસ”

૩૨૩

દાનવ કેશ કર્તનાલય

૩૨૪

દાનવ ના શબ્દો.Com

૩૨૫

દિનેશ દેસાઈનો બ્લોગ

૩૨૬

દિલ ચોરી લેનાર  દિવ્યેશ પટૅલ

૩૨૭

દિલથી ભરતભાઇ સુચક

૩૨૮

દિલથી ……………………….

૩૨૯

દિલીપ પરીખ’ બ્લોગ દિલીપભાઈ પરીખ

૩૩૦

દિવ્ય ભાવ  દિગીશા શેઠ પારેખ

૩૩૧

દિવ્યશ પટેલ હાર્ટ હેકર’સ દિવ્યેશ પટૅલ

૩૩૨

દિવ્યાનો બ્લોગ

૩૩૩

દિવ્યેશ પટેલ °• ღ દિલ ચોરી લેનાર ღ •°™

૩૩૪

દિવ્યેશ મિસ્ત્રી

૩૩૫

દીપમોતી – રોહિત વણપરીયા રોહિત વણપરીયા

૩૩૬

દૃષ્ટિકોણ

૩૩૭

देवबोध

૩૩૮

દેશ ગુજરાત (જપન પાઠક)

૩૩૯

દેશી ધમાચકડી

૩૪૦

દ્રષ્ટિકોણ

૩૪૧

દ્રષ્ટિકોણ મોના અને પ્રશાંત

૩૪૨

ધડકન- Dhadkan’s Gujarati poems ધડકન

૩૪૩

ધબકાર”

૩૪૪

ધરા ગુર્જરી

૩૪૫

ધર્મધ્યાન વિજયભાઈ શાહ

૩૪૬

ધર્મેશનું મન  ધર્મેશ પંડ્યા

૩૪૭

ધાનધાર મેવાડા સુથાર સમાજનો બ્લોગ

૩૪૮

ધીરજ ઠક્કરનો બ્લોગ

૩૪૯

ધુફારી  પ્રભુલાલ ટાટારીઆ

૩૫૦

ધૂમકેતુ ધવલ નવનીત

૩૫૧

નઈઆશ”

૩૫૨

નટખટ સોહમ રાવલનો બ્લોગ  સોહમ રાવલ

૩૫૩

નટવર મહેતાની વાર્તાઓ -  નટવર મહેતા

૩૫૪

નટવર મહેતાનો કવિતા કિલ્લોલ…

૩૫૫

નમસ્કાર છે મારા બ્લોગમા

૩૫૬

નયામાર્ગઃ જુગલકીશોર વ્યાસ

૩૫૭

નરેન્દ્ જગતાપનો બ્લોગ નરેન્દ્ર જગતપ

૩૫૮

નરેન્દ્રભાઈ મોદી ,મુખ્યમંત્રી ગુજરાત

૩૫૯

નરેશ ડોડીયાનો બ્લોગ

૩૬૦

નર્મદ ચંદ્રકાંત શાહ

૩૬૧

નવજાત શિશુ -  સ્નેહથી લઈએ સંભાળ ડૉ.મૌલીક શાહ

૩૬૨

નવરાશની પળોમાં… મૃગેશ મોદી.

૩૬૩

નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળા નવાનદીસર પ્રાથ.શાળા

૩૬૪

નવિન શાહ વેબ બ્લોગ નવિન શાહ

૩૬૫

નવેસર – ડો મહેશ રાવલ ડૉ. મહેશ રાવલ

૩૬૬

નંદાણિયા અશ્વીનનો બ્લોગ  અશ્વીનભાઈ

૩૬૭

નાઝિરની ગઝલો

૩૬૮

નાદ-યોગ

૩૬૯

નિખિલ દરજીનું બ્લોગ વિશ્વ

૩૭૦

નિખીલ શુક્લનો બ્લોગ

૩૭૧

નિતનવશબ્દ ગુરુદત્ત ઠક્કર

૩૭૨

નિતનવશબ્દ

૩૭૩

નિપ્રા બ્લોગ એગ્રીગેટર નિલેશ વ્યાસ

૩૭૪

નિરવ રવે-સહજ ભાવોના દ્યોતક - પ્રજ્ઞા. પ્રફુલચંદ્ર .વ્યાસ

૩૭૫

નિરંજન ત્રિવેદી

૩૭૬

નિરા શાહનો બ્લોગ નિરા શાહ

૩૭૭

નિવૃત્તિ ની પ્રવૃત્તિ - વિજયભાઈ શાહ

૩૭૮

નિસર્ગ રામીનો બ્લોગ

૩૭૯

નિસ્પૃહા દેસાઇ

૩૮૦

નેટ -ગુર્જરી  જુગલકીશોર વ્યાસ

૩૮૧

નેટ નોલેજ

૩૮૨

નેહલની ડાયરી  નેહલભાઈ

૩૮૩

નૈતિક આર દૂધરેજીયાનો બ્લોગ નૈતિક દૂધરેજિયા

૩૮૪

પરબના માટલા માવજીભાઈ મુંબઈવાળા

૩૮૫

પરમ સમીપે  નીલમ દોશી

૩૮૬

પરાર્થે સમર્પણ – સ્વપ્ન જેસરવાકર સ્વપ્ન જેસરવાકર (ગોવિંદ પટેલ)

૩૮૭

પરિવર્તન એ દુનિયાનો નિયમ છે.

૩૮૮

પંચમ શુક્લ (પ્રત્યાયન)  પંચમ શુક્લ

૩૮૯

પાગલપન   ધર્મેશ વ્યાસ

૩૯૦

પાઠશાળા

૩૯૧

પાર્થ – હિમલ પંડયા હિમલ પંડીયા

૩૯૨

પાર્થકવિ હિમલ પંડીયા

૩૯૩

પાર્થેનીયમ

૩૯૪

પાંખ પર ડાઘ”

૩૯૫

પિનાકિન લેઉવાનો બ્લોગ  પિનાકિન કાં. લેઉવા

૩૯૬

પિયુષનો બ્લોગ પારૂ કૃષ્ણકાંત

૩૯૭

પીરાણા

૩૯૮

પીરાણા-સતપંથની પોલ

૩૯૯

પીરાણા-સતપંથની પોલ એક વ્યક્તિ

૪૦૦

પુરાતન

૪૦૧

પુરુષાર્થ કાંતિભાઈ વાછાણી

૪૦૨

પુષ્ટિમાર્ગ જયંતિભાઈ શાહ

૪૦૩

પુષ્ટિમાર્ગ  દિગીશા શેઠ પારેખ

૪૦૪

પૂછીને થાય નહિ પ્રેમ… તુષાર શુક્લા

૪૦૫

પ્રકાશ ખાનચંદાની નો બ્લોગ

૪૦૬

પ્રણય -મેહુલ જોષી

૪૦૭

પ્રણવ ત્રિવેદી પ્રણવ ત્રિવેદી

૪૦૮

પ્રતિદિપ્તિ  મૌલિક સોની

૪૦૯

પ્રથમ પગલું ……વંદના જેઠાલોજા

૪૧૦

પ્રદીપકુમારની કલમે… પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

૪૧૧

પ્રદીપની કલમે  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

૪૧૨

પ્રફુલ ગોરધનદાસ ઠાર

પ્રફુલ ગોરધનદાસ ઠાર

૪૧૩

પ્રયાગ… ભરત મકવાણા

૪૧૪

પ્રયાસ

૪૧૫

પ્રશાંત જોશીનો બ્લોગ

૪૧૬

પ્રશાંત મમતોરાનો બ્લોગ

૪૧૭

પ્રસાદ માહુલીકરનો બ્લોગ

૪૧૮

પ્રહલાદ પ્રજાપતિ પ્રહલાદ પ્રજાપતિ

૪૧૯

પ્રાર્થના મંદિર મેહુલ શાહ

૪૨૦

પ્રાર્થના..

૪૨૧

પ્રાર્થનાઓ

૪૨૨

પ્રિયકાન્ત વેદનો બ્લોગ

૪૨૩

પ્રિયલ અમીન

૪૨૪

પ્રીત નાં ગીત

૪૨૫

“પ્રેમપ્રિયા”

૪૨૬

પ્રેમ માં મીઠી વેદના..!!(- વિવેક ટાંક ) વિવેક ટાંક

૪૨૭

પ્રેમી ના પ્રેમ મા છે તુ નીશીતજોશી

૪૨૮

પ્રેરણાપીયૂષ

૪૨૯

પ્રોજેક્ટ PC

૪૩૦

ફતેહ અલી ચતુર ની ડાયરી ફતેહલી

૪૩૧

ફન ગ્યાન. કોમ  FunNgyan.com વિનય ખત્રી અનિમેષ

૪૩૨

ફનલેસજ્ઞાન..

૪૩૩

ફૂલવાડી વિશ્વદીપ બારડ

૪૩૪

ફોટાઓ ની અલબેલી દુનિયા

૪૩૫

ફોર એસ વી -પ્રભાતનાં પુષ્પો સોનલબેન વૈદ્ય.

૪૩૬

ફોર એસ વી-સંમેલન   સોનલબેન વૈદ્ય.

૪૩૭

ફોર યુ વર્લ્ડનો બ્લોગ

૪૩૮

બકુલ શાહ બકુલ શાહ

૪૩૯

બઝમેવફા بَزمِ وَفاَबझमे वफा

૪૪૦

બઝ્મે વફા - મોહમ્મદઅલી ભૈડુવફા

૪૪૧

બરોડા ગૃપ્સ  વેબ બ્લોગ રોશન પટેલ

૪૪૨

બંસીનાદ - જય ભટ્ટ

૪૪૩

બાગે વફા -  મોહમ્મદઅલી ભૈડુવફા

૪૪૪

બાપુ અમદાવાદીનો બ્લોગ

૪૪૫

બાબા શ્રી રામદેવ પીર રાજીવ ગોહેલ

૪૪૬

બાલ-રસીકરણ.કોમ  ડૉ.મૌલીક શાહ

૪૪૭

બાળ-ફૂલવાડી વિશ્વદીપ બારડ

૪૪૮

બીઆરસી ભવન-કોડીનાર ભુપેન્દ્રસીંહ ઝાલા

૪૪૯

બીનાનો વેબબ્લોગ  -  બીનાબેન ત્રીવેદી

૪૫૦

બીપીન પડિયાનો બ્લોગ

૪૫૧

બીમ ની કલમ

૪૫૨

બુક્સ ફોર યુ – સતીષભાઈ દોશી

૪૫૩

બોધિવૃક્ષ

૪૫૪

બ્લોગ વિશ્વમાં દિનકર ભટ્ટ દિનકર ભટ્ટ

૪૫૫

બ્લોગને ઝરૂખેથી… વિકાસ નાયક

૪૫૬

બ્લોગોત્સવ  પ્રકૃતિ રાવલ

૪૫૭

“ભૃગુસંહિતા” – જ્યોતિષશાસ્ત્રનો મહાગ્રંથ કપિલ દવે

૪૫૮

ભકિતરસ

૪૫૯

ભગવદ્ગોમંડલ મિહીર જી. માકડીયા

૪૬૦

ભજન ભરતભાઇ સુચક

૪૬૧

ભજનામૃત + અમૃતવાણી = ભજનામૃતવાણી અતુલ જાની

૪૬૨

ભરત ત્રિવેદીઃ કાવ્યો, ગઝલો, નિબંધ

૪૬૩

ભલે થૈ જાય !

૪૬૪

ભારત દર્શન ( Discover India ) વી.કે.મેવાડા

૪૬૫

ભાવિતાનો બ્લોગ

૪૬૬

મગજમારી

૪૬૭

મજલિસ - જીના - માનસી

૪૬૮

મથામણ મન ચિતરવાની   પ્રશાંત અમીન

૪૬૯

મધપુડૉ કલ્પના સ્વાદિયા

૪૭૦

મધુવન”

૪૭૧

મધુસંચય  હરીશભાઈ દવે

૪૭૨

મન પાલનપુરી

૪૭૩

મન મંથન… કૃતિ

૪૭૪

મન માનસ અને મનન પ્રવિણા કડકિયા

૪૭૫

મન સરોવર ગિરિશભાઇ દેસાઇ

૪૭૬

મન સરોવર ગિરિશભાઇ દેસાઇ

૪૭૭

મન, માનસ અને માનવી પ્રવિણા કડકિયા

૪૭૮

મનગમતું

૪૭૯

મનન”

૪૮૦

મનનાં વિચારો  નીતા કોટેચા

૪૮૧

મનનો આક્રોશ નીતા કોટેચા

૪૮૨

મનનો વિશ્વાસ  ડૉ.હિતેશ ચૌહાણ

૪૮૩

મનસુખ કલારનો બ્લોગ

૪૮૪

મનિષ “પાગલ” નો બ્લોગ

૪૮૫

મનિષ મિસ્ત્રીનાં Melbourne Musings

૪૮૬

મનીયા મસ્તીખોર નો બ્લોગ

૪૮૭

મનીષ મિસ્ત્રી નો પોતાનો બ્લૉગ મનીષ મિસ્ત્રી

૪૮૮

મને ગમતા ગુજરાતી

૪૮૯

મને મારી ભાષા ગમે છે કારણકે  અશોક ઓદેદ્રા

૪૯૦

મનોકલ્પ

૪૯૧

મનોજ ખંડેરિયા મનોજ ખંડેરિયા

૪૯૨

મયુર દવેનો બ્લોગ

૪૯૩

મર્મવેધ  પંકજ ત્રિવેદી

૪૯૪

મલકુ ના મલક

૪૯૫

મહાવીર ખીચડી ઘર – માધાપર

૪૯૬

મહેફીલ – Mahefil પલ્લવ અંજારીઆ

૪૯૭

મહેર એકતા રામભાઇ બી. કડછા,

૪૯૮

મા ગુર્જરીના ચરણે…. ગોપાલ પરીખ

૪૯૯

માઈકલ“મેહુલ”મેકવાનનો બ્લોગ

૫૦૦

માતૃત્વની કેડીએ   On the path of motherhood ડૉ.મૌલીક શાહ

૫૦૧

માતૃત્વ અને નવજાત શિશુ સંભાળ ડૉ.મૌલીક શાહ

૫૦૨

માધવ મેજિક બ્લોગ

૫૦૩

માનવ

૫૦૪

માય ગુજરાત My Gujarat હરસીલ પટેલ

૫૦૫

માય ગુજરાત.કોમ હિમાંશુ કિકાણી

૫૦૬

માય ડ્રીમ …એન માય વર્લ્ડ

૫૦૭

મારા અનુભવ …

૫૦૮

મારા ક ખ ગ ઘ … નવનીત ડાંગર

૫૦૯

મારા કાવ્યો -વિમલ અગ્રાવત વિમલ અગ્રાવત

૫૧૦

મારા વિચારો મારી માત્રુ ભાષા માં

૫૧૧

મારા વિચારો, મારી ભાષામાં…  કાર્તિક મિસ્ત્રી

૫૧૨

મારા વીચારો ગુજરાતીમાં

૫૧૩

મારી કલમના આંસુ ..|||

૫૧૪

મારી કલ્પના…

૫૧૫

મારી કવિતા

૫૧૬

મારી કવિતા અને ગઝલમાં ખૂશીનો રંગ છે

૫૧૭

મારી જિંદગી

૫૧૮

મારી ડાયરી

૫૧૯

મારી નજરે …

૫૨૦

મારી નોંધપોથી સુર્યા..

૫૨૧

મારી બારી | દિપક ધોળકિયા

૫૨૨

મારી રચના *

૫૨૩

મારી રચનાઓ……

૫૨૪

મારી રોજનીશી કૃનાલ

૫૨૫

મારી લાઈફ – અર્પિત

૫૨૬

મારી લાઈફ મારા શબ્દોમાં -સુમન જાડેજા

૫૨૭

મારી વાત હિરેન અંતાણી

૫૨૮

મારી વિચારધારા ઝેનિથ સુરતી

૫૨૯

મારી સંવેદના જાગ્રત (અલ્પ)

૫૩૦

મારું જામનગર  નિલેશ વ્યાસ

૫૩૧

મારૂ ગામ, મારા અંદાજમાં !

૫૩૩

મારો જવાબ

૫૩૪

મારો બગીચો

૫૩૫

મારો બગીચો”

૫૩૬

મારો બ્લોગ

૫૩૭

મારો શોખ, મારું જીવન…  દીપક પરમાર

૫૩૮

માર્ગદર્શન ગુજરાત યાત્રા

૫૩૯

માલજીનો બ્લોગ  માવજીભાઈ

૫૪૦

માહિનો બ્લોગ

૫૪૧

માં ગુર્જરી – વિશાલ ગજ્જર

૫૪૨

મિતેષ આહીરનો બ્લોગ

૫૪૩

મિલન શાહ

૫૪૪

મિશિગન ગુજરાત

૫૪૫

મીતા નું મનોમંથન

૫૪૬

મીતિક્ષા.કોમ  મીતિક્ષા

૫૪૭

મુકેશનું મનોમંથન

૫૪૮

મુક્તપંચિકા તથા કવિતા

૫૪૯

મુક્તિની લડત  ગાંડાભાઈ વલ્લભ

૫૫૦

મેઘધનુષ - નીલા કડકિઆ

૫૫૧

મેહુલ ૧૯૮૯નો બ્લોગ

૫૫૨

મેહુલ ચોકસી,ઉમરેઠ

૫૫૩

મોબાઈલ ની આંખે – Mobile Eyes જીગ્નૅશ અધ્યારુ

૫૫૪

મોબાઈલ મેસેજ હિના પારેખ

૫૫૫

મોરપિચ્છ – જયશ્રી ભક્ત

૫૫૬

મોરપિચ્છ – જયશ્રી ભક્ત

૫૫૭

મોરપીંછ  હિના પારેખ

૫૫૮

મૌલિક ગુજરાતી સાહિત્ય (હાઇકુ-દેહ ગઝલોનું જન્મસ્થાન)

૫૫૯

યશ ગોહિલનો બ્લોગ

૫૬૦

યાહુ ગુજરાતી

૫૬૧

યુગ ચેતના Free SMS Channel  કાંતિભાઈ કરસાળા

૫૬૨

યુવા રોજગાર પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી

૫૬૩

યુવા રોજગાર

૫૬૪

રણકાર …………..

૫૬૫

રણકાર  નિરજ શાહ

૫૬૬

રત્નકણિકા મંથન ભાવસાર

૫૬૭

રબારી સમાજ.કોમ  મોહન દેશાઈ

૫૬૮

રવિ ઉપાધ્યાય : સર્જકતાનો ખજાનો રવિ ઉપાધ્યાય

૫૬૯

रज़िया “राज़” રઝિયા મિર્ઝા

૫૭૦

रज़िया मिर्ज़ा રઝિયા મિર્ઝા

૫૭૧

रागेश्री…

૫૭૨

રવિ પારેખ…

૫૭૩

રવિ હિરાણી રવિકુમાર વિ. હિરાણી

૫૭૪

રસદીપ રક્ષેસ દલાલ

૫૭૫

રસિક” મેઘાણીની ગઝલો રસિક મેઘાણી

૫૭૬

રંગ ટપકાં

૫૭૭

રંગીલા પાટીદાર

૫૭૮

રાજ ડાંગર નો બ્લોગ

૫૭૯

રાજ ની રચના રાજ

૫૮૦

રાજ મિસ્ત્રી વર્લ્ડ

૫૮૧

રાજન ઠકકરની અવળચંડાઇ રાજન ઠકકર

૫૮૨

રાજુલનું મનોજગત રાજુલબેન શાહ

૫૮૩

રાજેન્દ્રશુક્લ.કૉમ રાજેન્દ્ર  શુકલા

૫૮૪

રાત નાં શમણાં

૫૮૫

રાધાઅવતાર

૫૮૬

રાધાની વેદનાને જાણે જે… અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલ

૫૮૭

રાધાની વેદનાને જાણે જે… અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલ

૫૮૮

રાધિકા

૫૮૯

રાધે કૃષ્ણ

૫૯૦

રામ “મોરારી બાપુ મોરારી બાપુ

૫૯૧

રીડ ગુજરાતી  મૃર્ગેશભાઈ શાહ

૫૯૨

રીડ, થીંક, રીસ્પોંડ (Read, Think, Respond) જયવંત પંડયા

૫૯૩

રીડગુજરાતી.કોમ – નવા લેખો, નવા વિભાગો

૫૯૪

રૂડુ કાઠિયાવાડ – અશ્વિન પઢિયાર

૫૯૫

રોનક ગજ્જરનો બ્લોગ

૫૯૬

રોનલના વિચારો

૫૯૭

રોયલ વર્લ્ડ

૫૯૮

લકુમ હરેશનો બ્લોગ

૫૯૯

લકુમ હરેશનો બ્લોગ

૬૦૦

લઘરવઘર અમદાવાદી

૬૦૧

લજ્જાનો વેબ બ્લોગ

૬૦૨

લય શિલ્પ મરમી કવિ

૬૦૩

લયસ્તરો  ડો ધવલભાઈ શાહ

૬૦૪

લલિત પરીખનું વાર્તા વિશ્વ…

૬૦૫

લાગણી

૬૦૬

લાગણીની કલમે.. ધ્વનિ જોશી.

૬૦૭

લાગ્યું તેવું લખ્યું  હિમાંશુ  ગ્રીન

૬૦૮

લાપાળીયા યોગેશ કવીશ્વર

૬૦૯

લાલા પટેલનો બ્લોગ

૬૧૦

લેખક-પત્રકાર કિન્નર આચાર્યનો બ્લોગ

૬૧૧

લેસ્ટરગુર્જરી દિલીપ ગજ્જર,

૬૧૨

લોકભારતીનું ગ્રામઉચ્ચશિક્ષણમાં પ્રદાન જગદીશગિરિ ગોસાઈ

૬૧૩

વડવાળા કોમ. જનક ટરમટા

૬૧૪

વત્સલનો બ્લોગ

૬૧૫

વન ઉપવન ધીરુભાઈ શાહ

૬૧૬

વરતારો એષા

૬૧૭

વરદાયિની માતા.રૂપાલ

૬૧૮

વલોણું  પરિન્દ

૬૧૯

વાચનયાત્રા ભગીરથીસિંહ જાડેજા

૬૨૦

વાત મારી મરજીની

૬૨૧

વાર્તા રે વાર્તા…….!

૬૨૨

વાર્તાલાપ ભજમન નાણાવટી

૬૨૩

વાસંતીફૂલ

૬૨૪

વાહ !  ગુજરાત સંજય ગોંડલીયા

૬૨૫

વાંચન વિચાર

૬૨૬

વાંચનયાત્રા અશોકભાઈ મોઢવાડીયા

૬૨૭

વાંચે ગુજરાત – કચ્છ

૬૨૮

વિચાર ક્રાંતિ અભિયાન

૬૨૯

વિચાર જગત

૬૩૦

વિચાર જગત  નિમેષ કાપડીયા

૬૩૧

વિચાર લહેરી શૈલા મુન્શા

૬૩૨

વિચાર વિસ્તાર- હેમા પટેલ હેમા પટેલ

૬૩૩

વિચાર વિહાર

૬૩૪

વિચાર સરીતા

૬૩૫

વિચારક

૬૩૬

વિચારવૃંદ Reloaded

૬૩૭

વિચારો કમલેશ સોની

૬૩૮

વિચારો અને વાર્તાઓ

૬૩૯

વિચારો અને વાર્તાઓ  નિમેષ કાપડીયા

૬૪૦

વિચારો નુ વ્રુંન્દાવન

૬૪૧

વિચારોના વમળમાં…

૬૪૨

વિચારોની યાત્રા – સ્વરૂપ શબ્દોનું પી. યુ. ઠક્કર

૬૪૩

વિચારોનો વૈભવ અને શબ્દોની જાહોજલાલી

૬૪૪

વિચિત્ર કાવ્યો

૬૪૫

વિજય રોહિતનું બ્લોગવિશ્વ

૬૪૬

વિજયકુમાર દવે  વિજયકુમાર દવે

૬૪૭

વિજયનું ચિંતન જગત  વિજયભાઈ શાહ

૬૪૮

વિદેશિની : પન્ના નાયકનાં કાવ્યો પન્ના નાયક

૬૪૯

વિનયની ડાયરી

૬૫૦

વિનીત પંડ્યાનો બ્લોગ

૬૫૧

વિનોદ વિહાર | ગુજરાતી ગદ્ય પદ્ય સર્જનની ઓનલાઈન આનંદ યાત્રા

૬૫૨

વિપુલ પરમાર ‘હાસ્ય’ નો બ્લોગ

૬૫૩

વિમલ મકવાણાનો બ્લોગ

૬૫૪

વિમેશ પંડયાનું આંગણું  તુલસીના છાંયે વિસામો વિમેશ પંડયા

૬૫૫

વિરલ મોરબીયાનો બ્લોગ

૬૫૬

વિવિધ રંગો – પ્રીતિ નો બ્લોગ

૬૫૭

વિશાલ મોણપરાની ગુજરાતી ગઝલો વિશાલ મોણપરા

૬૫૮

વિશ્વ ચેતના સ્વામી અવધૂતાનંદ

૬૫૯

વિસામો નિમેષ પંચાલ

૬૬૦

વિસ્તરતી ક્ષિતીજો શૈલ્ય

૬૬૧

विलास कडून.. / વિલાસ તરફથી.. વિલાસ મધુકર ભોંડે

૬૬૨

વીચાર–વંદના -  વિજેશ શુક્લા

૬૬૩

વીણેલામોતી કૌશલ પારેખ

૬૬૪

વીવેકપંથ વી.કે. વોરા

૬૬૫

વીશ્વ ગુર્જરી સુરેશ જાની

૬૬૬

વેદાંગ એ. ઠાકર ની અંતરંગ વાતો | જીવન ની દરેક પળોજણ ને માણવી એજ મજા છે

૬૬૭

વેદિક જ્યોતિષ વિંટીબેન

૬૬૮

વેદિક જ્યોતિષ

૬૬૯

વેબ મહેફિલ પિન્કી

૬૭૦

વૈવિધ્ય

૬૭૧

વ્રજવેલી vrajveli કેતન શાહ

૬૭૨

શકિલ મુન્શીનો બ્લોગ શકિલ મુન્શી

૬૭૩

શબ્દ ટહૂકો

૬૭૪

શબ્દ પર્વ ઉર્વિન બાબુભાઇ શાહ

૬૭૫

શબ્દ સથવારે

૬૭૬

શબ્દ સંધાન..એક સાધના… સુમન અજ્મેરી

૬૭૭

શબ્દ સાધના પરીવાર, બનાસકાંઠા રજ્યા રમેશ પીરાભાઈ

૬૭૮

શબ્દ સૂર

૬૭૯

શબ્દ સ્મૃતિ – અમૃતબિંદુ

૬૮૦

શબ્દતીર્થ -ભરત ચૌહાણ

૬૮૧

શબ્દનાદ પરેશભાઈ જોષી

૬૮૨

શબ્દની શરણે  હર્ષ પંડીયા

૬૮૩

શબ્દની શરણે હર્ષ પંડીયા

૬૮૪

શબ્દપ્રીત  ઈલાક્ષી પટેલ.

૬૮૫

શબ્દશઃ

૬૮૬

શબ્દસભા  સંજય મોઢા

૬૮૭

શબ્દ-સાગરના કિનારે  રાજીવ ગોહેલ

૬૮૮

શબ્દ-સાગરના કિનારે…

૬૮૯

શબ્દસુર  ડૉ.જગદીપ નાણાવટી

૬૯૦

શબ્દસ્પર્શ  કમલેશ પટેલ

૬૯૧

શબ્દસ્વર

૬૯૨

શબ્દાલય  લેખિની

૬૯૩

શબ્દાંજલી દર્શિત શાહ

૬૯૪

શબ્દો ‘શમા’ના, દિલ ‘દીપ્તિ’નું…

૬૯૫

શબ્દો છે શ્વાસ મારાં  ડૉ.વિવેક મનહર ટેલર

૬૯૬

શબ્દો ના પ્રદેશમાં………..

૬૯૭

શબ્દો નુ ઘર ભગીરથીસિંહ જાડેજા

૬૯૮

શબ્દો નું સર્જન

૬૯૯

શબ્દો ‘શમા’ના દિલ ‘દિપ્તિ’નું દીપ્તિ પટેલ

૭૦૦

શબ્દોના ઝરણા માં વહેતા વિચારો…… પ્રમોદ પટવા

૭૦૧

શબ્દોનું સરોવર ઘનશ્યામ ઠક્કર

૭૦૨

શબ્દોને પાલવડે દેવિકાબેન ધ્રુવ

૭૦૩

શબ્દોને પાલવડે દેવિકાબેન ધ્રુવ

૭૦૪

શાંતામ્બુ દેસાઈ ની યાદો.. અમ્બુભાઈ

૭૦૫

$hy@m-શૂન્યમનસ્ક સમીર ઉપાધ્યાય

૭૦૬

શિક્ષક

૭૦૭

શિક્ષણ સરોવર કિશોરભાઈ મો. પટેલ,

૭૦૮

શિવાલય નીલા કડકિઆ

૭૦૯

શેખ 9 નો બ્લોગ

૭૧૦

શેર અંતાક્ષરી સંકલનઃ અબ્દુલ રઝાક “રસિક” મેઘાણી અબ્દુલ રઝા

૭૧૧

શોધું છું એક આકાશ, ક્ષિતિજની પેલે પાર  ભાવિન ગોહીલ

૭૧૨

શ્રી નાથજીદાદાની જગ્યા – દાણીધાર જીતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ

૭૧૩

શ્રી બેતાલીસ વિશ્વકમૉ મેવાડા સમાજ માહીતી -  પ્રકાશ મેવાડા

૭૧૪

શ્રી મધુરમ શાસ્ત્રીજી જગદીશચન્દ્ર

૭૧૫

શ્રી લક્કડ પરિવાર

૭૧૬

શ્રીજી ચેતના શાહ

૭૧૭

શ્વાસ  રઝિયા મિર્ઝા

૭૧૮

સખી રી

૭૧૯

સખીના સથવારે કીરીટભાઈ

૭૨૦

સખીનાં સથવારે કીરીટભાઈ

૭૨૧

સચ્ચાઈનો રણકો

૭૨૨

સત્યેન

૭૨૩

સત્સંગ”…..

૭૨૪

સનાતન જાગૃતિ

૭૨૫

સન્નીનો બ્લોગ

૭૨૬

સપન શૈલૈષ શાહ

૭૨૭

‘સપ્તર્ષિનું આકાશ’

૭૨૮

સપ્તસ્વર

૭૨૯

સબરસ ગુજરાતી.કોમ અશોકભાઈ કૈલા

૭૩૦

સમન્વય ચેતના શાહ

૭૩૧

સમન્વય “ અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

૭૩૨

સરનામા વગરનો માણસ

૭૩૩

સરનામું પ્રેમનું…

૭૩૪

સર્જન મોના અને પ્રશાંત

૭૩૫

સહિયારું સર્જન – ગદ્ય - વિજયભાઈ શાહ

૭૩૬

સહિયારું સર્જન – પદ્ય - ઊર્મિ સાગર

૭૩૭

સળગતો શશિ ! અધીર અમદાવાદી

૭૩૮

સંકલ્પ 

૭૩૯

સંકેત દવે

૭૪૦

સંજય વિ. શાહનું શબ્દજગત સંજય વિ. શાહ

૭૪૧

સંજય વોરાના લેખો

૭૪૨

સંભારણુ

૭૪૩

સંવેદના ડો. મયુરી

૭૪૪

સંવેદના અને અભિવ્યક્તિ – મારો ગુજરાતી સાહિત્યસંગ્રહ જુલિયટ મર્ચન્ટ

૭૪૫

સંવેદના ના સમીકરણો જયદીપ ઝવેરી

૭૪૬

‘સાગર’ રામોલિયા સાગર રામોલિયા

૭૪૭

સાજણ તારા સંભારણા  કપિલ દવે

૭૪૮

સાધુ સમાજ

૭૪૯

સાનિધ્ય પ્રકૃતિ રાવલ

૭૫૦

સામાજિક  હસમુખપટેલ

૭૫૧

સામાજિક

૭૫૨

સાયબર સફર હિમાંશુ કિકાણી

૭૫૩

સાયુજ્ય

૭૫૪

સારથિનો બ્લોગ

૭૫૫

સાહિલ ચૌહાણનો બ્લોગ

૭૫૬

સાંનિધ્ય

૭૫૭

સિદ્ધાર્થ શાહ નેટ ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ

૭૫૮

સિદ્ધાર્થનું મન  ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ

૭૫૯

સી આર સી – મિરઝાપુર

૭૬૦

સુગંધ – મારી આગવી દુનિયા રીતેશ મહેતા

૭૬૧

સુર સંગમ ચેતના શાહ

૭૬૨

સુર સંવાદ આરાધના ભટ્ટ

૭૬૩

સુરત સીટી જનક ગજેરા

૭૬૪

સુરતીઉધીયું” | વિપુલ દેસાઇ

૭૬૫

સુરેશ એમ શેઠનો બ્લોગ

૭૬૬

સુરેશ બક્ષીનાં કાવ્યો.. સુરેશ બક્ષી

૭૬૭

સુરેશ લીમ્બાચીયા

૭૬૮

સુરેશભાઈ વિરાણીનો બ્લોગ

૭૬૯

સુલભગુર્જરી  ડૉ.હિતેશ ચૌહાણ

૭૭૦

સુવાકયો નિમેષ કાપડીયા

૭૭૧

સુવાસ

૭૭૨

સેતુ ~ લતા હિરાણી લતાબેન હિરાણી

૭૭૩

સોહમ દેસાઈ નો બ્લોગ

૭૭૪

સૌરભ જોષીનો બ્લોગ

૭૭૫

સ્નેહ સરવાણી  નેહા ત્રિપાઠી

૭૭૬

સ્પર્શ  પ્રતિક નાયક

૭૭૭

“સ્પંદન” નાં સ્પંદનો ભરતભાઇ દેસાઇ

૭૭૮

સ્પંદનના ઝરણાં  જાગૃતિ વાલાણી

૭૭૯

સ્પંદનનાં ઝાકળ

૭૮૦

સ્વદેશી જાગરણ અભિયાન

૭૮૧

સ્વપ્નસમર્પણ

૭૮૨

સ્વરગુર્જરીનો બ્લોગ

૭૮૩

સ્વરાંજલિ ચિરાગ પટેલ,

૭૮૪

સ્વરાંજલી -2 ચિરાગ પટેલ,

૭૮૫

સ્વરાંજલી-1 ચિરાગ પટેલ,

૭૮૬

સ્વર્ગારોહણ  શ્રી યોગેશ્વરજી

૭૮૭

સ્વાતિ શાહ સ્વાતિ શાહ

૭૮૮

સ્વાદ ઇન્ડિયા.કોમ સ્વાતી ગઢિયા

૭૮૯

હનીફ મહેરી

૭૯૦

હમ હૈ રાહી પ્યારકે

૭૯૧

હરસુખ થાનકીનું બ્લોગવિશ્વ -   હરસુખ થાનકી

૭૯૨

હર્ષદ ભ્રહ્મભટ્ટ

૭૯૩

હસતા અક્ષર ભુરાભાઈ દ્વારકાવાળા

૭૯૪

હળવાશો આ ભારે ભારે હિંમતભાઈ શાહ

૭૯૫

હાઇકુ સોટ્સ

૭૯૬

હાર્દિક ટાંકનો બ્લોગ - હાર્દિક ટાંક

૭૯૭

હાસ્યનો દરબાર  ડૉ.રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

૭૯૮

હિમાંશુ પરભુભાઇ મિસ્ત્રી |   Himanshu Mistry હિમાંશુ પરભુભાઇ મિસ્ત્રી

૭૯૯

હિમાંશુના અનુવાદ હિમાંશુ પટેલ

૮૦૦

હિમાંશુનાં કાવ્યો હિમાંશુભાઈ પટેલ

૮૦૧

હિરેન બારભાયાની ડાયરી હિરેન બારભાયા

૮૦૨

હીના હિના રાણા

૮૦૩

હીરલનો બ્લોગ

૮૦૪

હું અવિનયી વિનય

૮૦૫

હું ગુજરાતી…

૮૦૬

હું તો કેવળ નિમિત્ત માત્ર ! દીપાલી પટેલ

૮૦૭

હું સાક્ષર -  સાક્ષર ઠક્કર

૮૦૮

હું હિતેશ, લાગણીયોથી ભીંજાયેલો વરસાદ…

૮૦૯

હૂ પલ્લવી.

૮૧૦

હેમકાવ્યો -  હેમંત પુણેકર

૮૧૧

હેમા પટેલનો બ્લોગ

૮૧૨

હોબીવિશ્વ સુરેશ જાની

૮૧૩

હ્રદય ઉતર્યુ કાગળ પર નીશીત જોશી

૮૧૪

| H i l h i l a r i o u s |.:.:.:| નર્મમર્મ |

૮૧૫

૩ જી નોલેજ ગૌરાંગ જોશી

૮૧૬

9x.ગુજરાતી રક્ષિત શાહ

૮૧૭

Amaro Garba Sangrah

૮૧૮

Amreli Live (લીલીછમ વેલી અમરેલી) સંજય ગોંડલીયા

૮૧૯

Aneriduniya રમેશ સરવૈયા

૮૨૦

Arvind Adalja’s Blog અરવિંદ અડાલજા

૮૨૧

avedadotcom

૮૨૨

Banshari Banine સાજ મેવાડા

૮૨૩

BHATI N : PHOTO JOURNALIST

૮૨૪

bkjanak

૮૨૫

Breath of Creativity

૮૨૬

Browser’s blog

૮૨૭

Cartoon

૮૨૮

chai with mahendra મહેન્દ્ર શાહ

૮૨૯

Chin2thakkar’s Blog

૮૩૦

compiler …fun 2 learn

૮૩૧

devotional

૮૩૨

DIL_THI_YAD Free SMS Channel   ધ્રુમિલ પટેલ

૮૩૩

Dr D A Ghanchi’s Blog

૮૩૪

Dr. Kishorbhai M. Patel(11 & 12 Commerce Students) કિશોરભાઈ મો. પટેલ,

૮૩૫

e પગથાર

૮૩૬

E-abhyas

૮૩૭

Exam Result

૮૩૮

farogujarat

૮૩૯

FREE GUJARATI ONLINE LIBRARY જયંતીભાઈ પટેલ

૮૪૦

G For Gujarat કેયુર કોટક

૮૪૧

G ગુજરાતી પંક્તિ રૂપારેલ

૮૪૨

Gazal | Just another WordPress.com site

૮૪૩

geet gunjan દિલીપ ગજ્જર,

૮૪૪

Girishparikh’s Blog ગિરિશભાઈ પારેખ

૮૪૫

girivani

૮૪૬

Golden Gujarat

૮૪૭

GREAT GUJARAT  ગુજરાતી કાવ્ય જગત અરવિંદ પટેલ

૮૪૮

GUJARATI – ગુજરાતી  ગૃપ ભરતભાઇ સુચક

૮૪૯

Gujarati books reviews and Gujarati articles.

૮૫૦

GUJARATI GHAZALS AND POEMS IN MY WORDS નીરજ શાહ

૮૫૧

Gujarati Jokes, Santa Banta, Chhagan Magan , ગુજરાતી જોક્સ

૮૫૨

Gujarati Literary Academy of N.A. હરીઓમ રાજયગુરુ

૮૫૩

Gujarati Natako જયંતીભાઈ પટેલ

૮૫૪

Gujarati sms તપન પટેલ

૮૫૫

Gujarati SMS

૮૫૬

Gujarati SMS તપન પટેલ

૮૫૭

Gujarati Song World (ગુજરાતી સંગીત જગત) પ્રતિક દેશાઈ

૮૫૮

gujarati world ઉર્વશ કોઠારી

૮૫૯

Gujaratisahitya

૮૬૦

GujGazal Free SMS Channel  મંથન ભાવસાર

૮૬૧

Gujrati Kavita શૈલૈષ શાહ

૮૬૨

GYPSY’S DIARY કેપ્ટન નરેન્દ્ર

૮૬૩

Hansvahini’s Blog

૮૬૪

HDH PRAMUKH SWAMI MAHARAJ

૮૬૫

HEART to YoU VIA FINGERS રાકેશ પટેલ

૮૬૬

helishmaisuriya

૮૬૭

help4youingujarati | allways help to you……….. હર્ષદ વી. પ્રજાપતિ

૮૬૮

Hemant’s Creations.. હેમંતભાઈ ગજરાવાળા

૮૬૯

Hstarwala’s Blog

૮૭૦

IT’S KAVAN

૮૭૧

Itz HP

૮૭૨

Jokes – freshness guaranteed

૮૭૩

Journey to SQL Authority with Pinal Dave

૮૭૪

Kalyanshah કલ્યાણ શાહ

૮૭૫

ketanbarot

૮૭૬

Kirtiraj23′s Blog

૮૭૭

KISHOR HARIBHAI DADIA કિશોરભાઈ ડાડીઆ

૮૭૮

kkdesai’s blog

૮૭૯

Krishnkant Unadkat ક્રિશ્નાકાંત ઉનડકટ

૮૮૦

kshitij

૮૮૧

LIFE IS TO LIVE

૮૮૨

Life” My View

૮૮૩

Lord Shiva ધવલ પટેલ

૮૮૪

M.K. RING TONES માર્કડ દવે

૮૮૫

M.K.TVFilms માર્કડ દવે

૮૮૬

MadhaV’s Magic Blog

૮૮૭

Madhu Rye – madhu@madhurye.net

૮૮૮

Markand Dave मार्कंड दवे માર્કડ દવે

૮૮૯

Maru Gujarat મારુ ગુજરાત

૮૯૦

Me, Myself and Mathematics

૮૯૧

Mehultheboss’s Blog

૮૯૨

Modern Art of Shweta Mehta Topiwala

૮૯૩

Monalikha

૮૯૪

Mona’s Mehendi Magic

૮૯૫

Morsel of Thoughts

૮૯૬

MUKESH JOSHI મુકેશભાઈ જોશી

૮૯૭

My Blog Learning gujarati | Just another WordPress.com weblog

૮૯૮

My dreams… n My world ! ભુમિકા શાહ

૮૯૯

MY FOTOPOESIA – મીના પટેલ

૯૦૦

My India & My Language & My People

૯૦૧

My name is patel

૯૦૨

my northenlights  પિનાકીન જોશી

૯૦૩

NADKARNI IVF

૯૦૪

Narendra Modi. TV સંજય ગોંડલીયા

૯૦૫

Narendra74 સંસાર મારી નજર થી

૯૦૬

Naresh’s Blog

૯૦૭

nikipedia

૯૦૮

obesityguide

૯૦૯

Onenessgujarat’s Blog

૯૧૦

only4luck

૯૧૧

Palette બીરેનભાઈ કોઠારી નો બ્લોગ

૯૧૨

PC 4 ગુજરાતી

૯૧૩

Piyuninopamrat’s Blog |

૯૧૪

planetjv – જય વસાવડાનો બ્લોગ

૯૧૫

punitfurniture

૯૧૬

Rajeshpadaya’s Blog રાજેશ પંડીયા

૯૧૭

rajivhthakor

૯૧૮

Read all about within.  નિમિત સોની

૯૧૯

Read Gujarati

૯૨૦

ReadGujarati.com

૯૨૧

RenishM

૯૨૨

RIZVANPATEL રીઝવન પટેલ

૯૨૩

Rudivato’s Weblog

૯૨૪

Rupen Patel – Free SMS Channel  રૂપેન પટેલ

૯૨૫

SabrasGujarati.com | 

૯૨૬

Saiprema’s Blog

૯૨૭

samjoshi

૯૨૮

sbpatel29

૯૨૯

shabdaswar.blogspot.com ડૉ. મહેશ રાવલ

૯૩૦

shaktikant.com/ કાંતિભટ્ટ

૯૩૧

Shishir Ramavat

૯૩૨

ShockeR’s Blog પ્રિયાંક મહેતા

૯૩૩

Sm1 BEKHABAR

૯૩૪

Stop.co.in માયા રાયચુરા

૯૩૫

SWORD OF RAJPUT ભુપેન્દ્રસીંહ રાઓલ

૯૩૬

Talatdhk’s Blog | Just another WordPress.com site

૯૩૭

talking vid souL…..

૯૩૮

Tapan Patel  Free SMS Channel  તપન પટેલ

૯૩૯

THE MASTER DIARY ભાવિન દોશી

૯૪૦

The New World

૯૪૧

The Truth of Life

૯૪૨

Transition

૯૪૩

vandanapatel

૯૪૪

Vashijay’s Blog

૯૪૫

Vipulparmarhasya’s Blog

૯૪૬

Vyasninaad’s Blog

૯૪૭

Welocome to Rupayatan

૯૪૮

William’s Tales વલીભાઈ મુસા

૯૪૯

Wordly Pleasures! અનિત ત્રિવેદી

૯૫૦

Yadav Ahir ચેતન આહીર

૯૫૧

YAHOO ગુજરાતી INDIA યાહૂ ગુજરાતી

૯૫૨

Yuvarojagar-યુવા રોજગાર પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી

૯૫૩

Zannat ભરત ગાંગાણી
1. વિકીમેપિયા
http://wikimapia.org/

2. ebookpp.com
આ સાઇટમાં તમને pdf ,doc ,ppt નો ખજાનો મળશે.
સર્ચ બોક્ષમા જે શબ્‍દ લખો તેની, પી.ડી. એફ. ડોક્યુમેન્‍ટ, પાવર પોઇન્‍ટ, અને ફાઇલો મળશે.
http://ebookpp.com/an/animal-photos-ppt.html

3. બાળ સાહિત્‍ય
http://aksharnaad.com/category/gujarati-child-literature/

4. વેબ દુનિયા
કાવ્ય | વાર્તા | નોલેજ | અમરચિત્રકથા | બાળકોના જોક્સ
http://gujarati.webdunia.com/miscellaneous/kidzzone/

5. મેઘધનુષ
1કોની આંખમાં શું ? 2વાતોડિયો કાચબો 3તરસ્યાં પંખી 4જાણવા જેવું 5આપણા ગાંધીબાપુ…. 6કોની પાસેથી શું શીખીશું? 7જાણવા જેવું 8આનંદી કાગડો 9નામ મારું છે ખુશી 10મારી મનમોજી મમ્મી
http://shivshiva.wordpress.com/
6.બાળ-ફૂલવાડી
· ટૂંકી વાર્તા
· બાળને ગમતા
· બાળગીત
· સ્વરચિત રચના
· જાણવા જેવી બાબત
· કાવ્ય
http://vishvadeep.gujaratisahityasarita.org/
7. બાળગીતો વિકિપીડિયા પર.
http://wikisource.org/wiki/Category:%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B3%E0%AA%97%E0%AB%80%E0%AA%A4%E0%AB%8B
8. બાળગીતો
http://krishnashray.net/index.php/badsahitya/baalgito

9. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
http://www.gujaratisahityaparishad.com/index.html

10. વિકિપીડિયા ગુજરાતીમાં
વિકિપીડિયા

11. બાળ સબરસ ઈ મેગેઝિન
http://www.sabrasgujarati.com/category/section/children/

12. શિક્ષક શ્રી પ્રતિકભાઇનો બ્‍લોગ.
http://myzundala.blogspot.in/

13. શ્રીપ્રતા૫સિંહ બારડનો બ્‍લોગ
http://malshram.blogspot.in/
http://malshram.webs.com/

14. ઝવેરચંદ મેઘાણી
http://jhaverchandmeghani.com/

15. સામાજિક
હસમુખભાઇ પટેલનો શૈક્ષણિક બ્‍લોગ
https://socialcm.wordpress.com/

16. ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય
http://sureshbjani.wordpress.com/

17.માવજીભાઇ ડોટ કોમ
http://www.mavjibhai.com/

18. કલરવબાળકોનો
http://rajeshwari.wordpress.com/

19. અક્ષરનાદ પર બાળ સાહિત્ય
http://aksharnaad.com/category/gujarati-child-literature/

20. mp3 બાળવાર્તા ટહુકો પર
http://tahuko.com/audiofilesfortahuko/tadhutabukalu.mp3

21. હોબીવિશ્વ
http://hobbygurjari.wordpress.com/

22. દૃષ્ટિભ્રમ, Illusions
http://www.ritsumei.ac.jp/kic/%7Eakitaoka/index-e.html

23. આરોગ્‍ય.કૉમ
http://gujarati.aarogya.com/

24.ભરતભાઇ ચૌહાણનો બ્‍લોગ
http://okanha.wordpress.com/

25.નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળા
ગુજરાત રાજ્ય પંચમહાલ જિલ્લા ગોધરાના તાલુકાની મસ્તી કી પાઠશાલાનવાનદીસર પ્રાથમિક શાળાનો બ્‍લોગ.
http://nvndsr.blogspot.in/
https://sites.google.com/site/nvndsrschool/

26. જાદવ નરેન્દ્રકુમારનો બ્‍લોગ
http://jadavnarendrakumar.blogspot.in/
નીચેની યાદી જાદવ નરેન્‍્દ્રકુમાર ના બ્‍લોગ પરથી તેમની મુજુરી થી લીધી છે.

27.પ્રાથમિક મિશ્રશાળા- ઉચ્છદ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ
http://psuchchhad.blogspot.com/

28. પ્રાથમિક શાળા- સરસ્વતીનગર-આમરોલ, તા.આંકલાવ, જી.આણંદ
http://sarasvatinagarschool.blogspot.com/

29. પ્રાથમિક શાળા-સેડફા, તા.કડી, જી.મહેસાણા
http://bmdpiyush.blogspot.com/

30.પ્રાથમિકશાળા-મોહનપુરા(કુશ્કી),તા.ઇડર, જી.સાબરકાંઠા
http://mohanpuraprimaryschool.blogspot.com/

31.પ્રાથમિક શાળા-વાંટડા, તા.મોડાસા, જી.સાબરકાંઠા
http://vantdaprimaryschool.blogspot.com/

32. પ્રાથમિક શાળા-ભાચુંડા, તા.અબડાસા,જી.કચ્છ
http://shreebhachundaschool.blogspot.com/

33. પ્રાથમિક શાળા-પાટણ, તા.જામજોધપુર, જી.જામનગર
http://patanprimary.blogspot.com/

34.ગુમડા મસ્જીદ પ્રાથમિક કન્યા શાળા- પાટણ
http://gumadamasjidschool.wapka.mobi/index.xhtml

35. પ્રાથમિક શાળા નવા ઉજળા, તા.કુંકાવાવ, જી.અમરેલી
http://navaujalaschool.co.in/

36. સી.આર.સી. મીરઝાપર, તા.ભુજ, જી.કચ્છ
http://crcmirzapar.blogspot.com/

37. સી.આર.સી. હાલાપર, તા.માંડવી, જી.કચ્છ
http://vasantkochara.blogspot.com/

38. સી.આર.સી. માનપુરા, તા.અબડાસા, જી.કચ્છ
http://crcmirzapar.blogspot.com/

39. સી.આર.સી. સઈ દેવળીયા,
http://crcsaidevalia.blogspot.com/

40. સી.આર.સી. નાંદેજ, તા.દસક્રોઈ, જી.અમદાવાદ
http://crcnandej.blogspot.com/

41. સી.આર.સી. નાદિસલા, તા.દેત્રોજ, જી.અમદાવાદ (કેતન ઠાકર)
http://jivantshixan.blogspot.com/

42. સી.આર.સી.જુના કાણકોટ, તા.વાંકાનેર, જી.રાજકોટ
http://crcjunakankot.blogspot.com/

43. સી.આર.સી. એરાલ,
http://crceral.wordpress.com/
44. બી.આર.સી. ધોરાજી
http://brcdhoraji.blogspot.com/

45. બી.આર.સી. કોડીનાર
http://brckodinar.blogspot.com/

46. જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન- ઇડર
http://dietidar.blogspot.com/

46. જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ- મા.શિ. ગોઝારીયા, જી.મહેસાણા
http://jitugozaria.blogspot.com/

47. અમરેલી જીલ્લા આચાર્ય સંઘ
http://jayantjoshi.wahgujarati.com/

48. તમારી શાળાનો રીપોર્ટ જોવા માટેની સાઈટ
http://schoolreportcards.in/

49. શાળા ઉપયોગી પત્રકો માટેનો બ્લોગ
http://www.shixan.tk/
50. રવિન્દ્ર સરવૈયાનો બ્‍લોગ
http://www.ravindrasarvaiya.blogspot.in/

51. ઘનશ્યામ ગટેસણિયા
http://ghpatel.blogspot.in/

  ગુજરાતી પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે  ક્લિક કરો

(1) http://aksharnaad.com/downloads/

(2) http://www.anand-ashram.com/books-published/

(3) http://bhajanamrutwani.wordpress.com/e-books/

(4) http://books.dadabhagwan.in/

(5) http://www.dawateislami.net/book/library/gu#section:writer_0.0

(6) http://gadyasoor.wordpress.com/download/

(7) http://gadyasoor.wordpress.com/friends-e-books/

(8) http://www.atmadharma.com/jainbooks.html

(9) http://gujaratinformation.net/showpage.aspx?contentid=34

(10) http://www.jainlibrary.org/gujarati.php

(11) http://www.mavjibhai.com/ebooksection.htm

(12) http://panchayat.gujarat.gov.in/panchayatvibhag/prakashno2.htm

(13) http://pustakalay.com/sahitya.htm

(14) http://www.readgujarati.com/download/

(15) http://rushichintan.com/krantikari_library/

(16) http://swargarohan.org/books.htm

(17) http://vicharvalonu.com/Masik.aspx

ગુજરાતી ગીતો – કાવ્યો સાંભળવા માટે નીચે  ક્લિક કરો

http://rankaar.com/anukramnika

http://tahuko.com/?page_id=5405

http://urmisaagar.com/saagar/

http://www.mitixa.com/index2

http://preetnageet.blogspot.com/

http://vinelamoti.com/

http://samnvay.net/shriji/?page_id=122

http://haiyanivatoo.com/

http://www.krutesh.info/p/blog-page_24.html

http://mavjibhai.com

http://jhaverchandmeghani.com/voice.htm

http://musicdhaba.com/album.php?album=Gujarati+Baal+Geet+CD+2-23456

http://musicdhaba.com/album.php?album=Gujarati+Baal+Geet+CD+3-23457

http://musicdhaba.com/album.php?album=Gujarati+Baal+Geet+CD+4-23458

http://jitugozaria.blogspot.in/p/blog-page_7786.html

 

હિન્દી પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે  ક્લિક કરો

http://www.arvindguptatoys.com

http://www.vigyanprasar.gov.in

http://ncertbooks.prashanthellina.com/

http://cbse.nic.in/nbooks.htm

www.golwalkarguruji.org

http://www.bhagavad-gita.org/

http://www.nareshagarwala.com/

http://hindibooks.dadabhagwan.org/

http://downloads.awgp.org/Articles/

http://pustak.org/home.php?new=19

http://bhaktibooks.info/pdf/HINDI%20BOOKS/index.html

http://techshali.com/download-free-hindi-ebooks-in-pdf-format/

http://hinduebooks.blogspot.com/p/complete-index-of-free-ebooks.html

http://www.aryasamajjamnagar.org/

http://www.messagefrommasters.com/Ebooks/ebooks_download.htm

http://www.educationportal.mp.gov.in/Public/TextBooks/View_TextBooks.aspx

http://www.rajasthanschools.com/hindi.html

http://sureshlibrarian.wordpress.com/category/%E0%AA%88-%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%95/

http://www.purebhakti.com/resources/ebooks-a-magazines-mainmenu-63/cat_view/53-bhakti-books-download/54-hindi.html


અંગ્રેજી પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે  ક્લિક કરો

(1) http://www.getfreeebooks.com/

(2) http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

(3) http://www.classicbookshelf.com/library/pop/

(4) http://www.infibeam.com/eBooks/free-download-a.html

(5) http://www.baen.com/library/

(6) http://vedabase.com/

(7) http://www.holybooks.com/

(8) http://shakespeare.mit.edu/

(9) http://ebooksgo.org/free-computer-ebooks.html

(10) http://www.free-ebooks.net/?category=Psychology

(11) http://bookboon.com/in/student/it/microsoft-office-excel

(12) http://www.dadabhagwan.org/spiritual-media/books/

 

મુલાકાતીઓની સંખ્યા 

મુલાકાત બદલ આભાર

Make a free website with Yola