ડાભી રાજેશ

 
 
 

  ગુજરાતી પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે  ક્લિક કરો

(1) http://aksharnaad.com/downloads/

(2) http://www.anand-ashram.com/books-published/

(3) http://bhajanamrutwani.wordpress.com/e-books/

(4) http://books.dadabhagwan.in/

(5) http://www.dawateislami.net/book/library/gu#section:writer_0.0

(6) http://gadyasoor.wordpress.com/download/

(7) http://gadyasoor.wordpress.com/friends-e-books/

(8) http://www.atmadharma.com/jainbooks.html

(9) http://gujaratinformation.net/showpage.aspx?contentid=34

(10) http://www.jainlibrary.org/gujarati.php

(11) http://www.mavjibhai.com/ebooksection.htm

(12) http://panchayat.gujarat.gov.in/panchayatvibhag/prakashno2.htm

(13) http://pustakalay.com/sahitya.htm

(14) http://www.readgujarati.com/download/

(15) http://rushichintan.com/krantikari_library/

(16) http://swargarohan.org/books.htm

(17) http://vicharvalonu.com/Masik.aspx

ગુજરાતી ગીતો – કાવ્યો સાંભળવા માટે નીચે  ક્લિક કરો

http://rankaar.com/anukramnika

http://tahuko.com/?page_id=5405

http://urmisaagar.com/saagar/

http://www.mitixa.com/index2

http://preetnageet.blogspot.com/

http://vinelamoti.com/

http://samnvay.net/shriji/?page_id=122

http://haiyanivatoo.com/

http://www.krutesh.info/p/blog-page_24.html

http://mavjibhai.com

http://jhaverchandmeghani.com/voice.htm

http://musicdhaba.com/album.php?album=Gujarati+Baal+Geet+CD+2-23456

http://musicdhaba.com/album.php?album=Gujarati+Baal+Geet+CD+3-23457

http://musicdhaba.com/album.php?album=Gujarati+Baal+Geet+CD+4-23458

http://jitugozaria.blogspot.in/p/blog-page_7786.html

 

હિન્દી પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે  ક્લિક કરો

http://www.arvindguptatoys.com

http://www.vigyanprasar.gov.in

http://ncertbooks.prashanthellina.com/

http://cbse.nic.in/nbooks.htm

www.golwalkarguruji.org

http://www.bhagavad-gita.org/

http://www.nareshagarwala.com/

http://hindibooks.dadabhagwan.org/

http://downloads.awgp.org/Articles/

http://pustak.org/home.php?new=19

http://bhaktibooks.info/pdf/HINDI%20BOOKS/index.html

http://techshali.com/download-free-hindi-ebooks-in-pdf-format/

http://hinduebooks.blogspot.com/p/complete-index-of-free-ebooks.html

http://www.aryasamajjamnagar.org/

http://www.messagefrommasters.com/Ebooks/ebooks_download.htm

http://www.educationportal.mp.gov.in/Public/TextBooks/View_TextBooks.aspx

http://www.rajasthanschools.com/hindi.html

http://sureshlibrarian.wordpress.com/category/%E0%AA%88-%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%95/

http://www.purebhakti.com/resources/ebooks-a-magazines-mainmenu-63/cat_view/53-bhakti-books-download/54-hindi.html


અંગ્રેજી પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે  ક્લિક કરો

(1) http://www.getfreeebooks.com/

(2) http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

(3) http://www.classicbookshelf.com/library/pop/

(4) http://www.infibeam.com/eBooks/free-download-a.html

(5) http://www.baen.com/library/

(6) http://vedabase.com/

(7) http://www.holybooks.com/

(8) http://shakespeare.mit.edu/

(9) http://ebooksgo.org/free-computer-ebooks.html

(10) http://www.free-ebooks.net/?category=Psychology

(11) http://bookboon.com/in/student/it/microsoft-office-excel

(12) http://www.dadabhagwan.org/spiritual-media/books/

 


Make a free website with Yola